Финансирование и кредитование инвестиций

Сипаттама: Инвестицияның экономикалық мазмұнын, ұғымы мен типтерін, белгілерін, инвестициялық қызмет, заңдар, инвестициялық қызметтің дамуының маңызды мәселелерін, инвестициялық жоба, инвестициялық жобаларды қаржыландыру және несиелендіру механизмін, инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалаудың әдістерін, тиімді бюджетті оқытады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Кәсіпорынның инвестициялық қызмпетін іске асыру бойынша бағдарламалар мен жобаларды құру бағыттарын, макро-микро деңгейде инвестициялардың ролі мен мәнін, капиталды салымдарды қаржыландыру қайнар көздерін және оптимальды инвестициялық портфельді таңдауда компанияның тиімді саясатын таңдауды оқытады.
Міндет
  • Пәнді оқытудың міндеттері болып студенттердің барлық инвестициялық - қаржылық категориялар мен ұғымдар туралы теориялық дайындығын қамтамасыз етеді, олардың әлеуметтік-экономикалық мазмұны мен мәнін түсіндіреді.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1. Инвестиция түрлері, кәсіпорынды басқару жүйесіндегі инвестициялық қызметтің орны мен ролі, инвестициялық қабылдауға әсер ететін факторлар туралы түсініктерінің болуы. 2. Инвестициялық жобаны жүзеге асыру кезеңдері мен құрылымын, инвестицияны бағалау және талдаудың әр түрлі әдістемелерін, жобаларды қаржыландыру көздері мен тәсілдерін, капитал салымы бюджетін үйлестіру әдістемесін білуі керек.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. Инвестициялық шешімдерді қабылдау бойынша өзінің қызметінде қаржылық менеджердің алдында тұрған, нақты шешімдерді қабылдау кезінде, пәнді зерделеу үрдісінде алынған теориялық білімдерін қолдана білуі
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Инвестициялық жобаларды қаржыландырудың рационалды көздерін таңдау кезінде, инвестицияны бағалаудың әр түрлі әдістерін қолдануда, инвестициялық жобаларды жасауда, тәжірибелік дағдылар
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жобаны қаржыландырудың мақсатқа лайыктылығы туралы шешім қабылдау кезінде ақпараттық технологиялар және коммуникативті есптерді шығару үшін қазіргі техникалық құралдарды қолдану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Методологиялық принциптерді талдау тәсілдерін қолданумен инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалауды жүргізу; бизнесті жүргізу тиімділігін бағалау үшін , сонымен қатар басқару шешімдерін қолдану мақсатында талдау нәтижесін қолдану туралы объективті аналитикалық қорытындылар.
Негізгі әдебиет
  • Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 534-IV «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности».