Информационные системы и технологии в финансах

Сипаттама: Пәннің мәні қаржы-несие үрдістерін ақпараттандырудың теориялық мәселелерін, қазіргі кәсіпорынның қаржы-экономикалық қызметіндегі ақпараттық жүйелер мен технологиялардың орнын қарастыру болып табылады. Бухгалтерлік есеп, ұйымның қаржылық қызметі міндеттерін шешудің интеграцияланған ақпараттық технологиялар ортасында деректерді қалыптастыру, өңдеу және ұсыну мәселелеріне ерекше назар аударылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттердің экономиканың қаржы секторында ақпараттық технологияларды қолданудың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Әр түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың, соның ішінде қаржылық-несиелік ұйымдардың қаржылық аспектілеріне байланысты аналитикалық жұмыс әдістері мен білімін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қаржы-экономикалық есептерді жүргізу үшін әртүрлі ақпарат көздерін талдау және пайдалану қабілеті
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелендіруді жүзеге асыру қабілеті, зерттеу есептерін шешудің әдістері мен құралдарын таңдау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын біледі; қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі; өзінің кәсіби қызметінде осы құндылықтарға бағдарланады; кәсіби қызметпен байланысты әр түрлі жағдайлар мен жағдайларда икемділік пен мобилендер
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Даму үшін кәсіби қызмет саласында жаңа ақпаратты генерациялау қабілеті, ақпараттық қауіпсіздіктің, оның ішінде коммерциялық құпияны қорғаудың негізгі талаптарын сақтау
Негізгі әдебиет
  • 1. Акперов И.Г., Сметанин А.В., Коноплева И.А. Информационные технологии в менеджменте: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 400 с. 2. Музычкин, П. А. Excel в экономических расчетах: учебное пособие: рекомендовано УМО вузов России... / П. А. Музычкин, Ю. Д. Романова. - М.: Эксмо, 2009. - 296, 3. Информационные системы и технологии в финансах. Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. Д. В. Каркач. г. Симферополь. УЭУ – 2012. 119 с. 4. Мэй Маргарет. Трансформирование функции финансов: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2010. - 232 с. 5. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учеб. Пособие. – 3-е изд., испр. и доп.-М: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. – 366 c. 8. Смоленцев, С.В. Информационные технологии. Защита информации в корпоративных сетях: учеб. пособие. – СПб.: из-во ГMА им. адм. С.О. Макарова. – 2018.- 201 с. 9. Федосеев В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда. Методы, модели, задачи: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080104 «Экономика труда», 080116 «Математические методы в экономике» / В.В. Федосеев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 167 с.