Финансовый учет в государственных учреждениях

Сипаттама: Бұл курс студенттердің республикалық және жергілікті бюджет есебінен ұсталатын мекемелерде қаржылық есепті ұйымдастыру бойынша білімі мен іскерлігін қалыптастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Студенттердің аналитикалық ойлауын қалыптастыру. басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін қажетті қаржылық есеп саласында әдіснамалық негіздер мен практикалық дағдыларды меңгеру.
Міндет
 • Привитие навыков самостоятельной работы с нормативными документами и методическими указаниями в сфере бюджетного учета.
 • Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын, оның ішінде қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтерді есепке алуды, міндеттемелерді есепке алуды, кірістер мен шығыстарды есепке алуды, меншікті капиталды есепке алуды зерделеу.
 • Мемлекеттік мекемелерде қаржылық есептілікті қалыптастыру бойынша практикалық дағдыларды алу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Мемлекеттік бюджеттің атқарылуы бойынша, бюджеттік мекемелердегі шығыстар жоспарларының орындалуы бойынша есеп процесін ұйымдастыру тәртібін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Бухгалтерлік есеп әдістемесін меңгеру. қорлардың, ақша қаражатының, ашық лимиттердің, сондай-ақ және қаражат пен материалдық ресурстар
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Мемлекеттік мекемелердің есептілігіндегі бухгалтерлік ақпаратты талдау және түсіндіру қабілеті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Кәсіби қызметпен байланысты әртүрлі жағдайлар мен кәсіби ортадағы жағдайларда икемді және мобильділікке оңай бейімделуге қабілетті
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Есептік ақпаратты талдау және қаржылық есептілікті құру дағдыларын меңгеру
 • Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті базалық білімді толықтыру және жаңарту дағдыларын меңгерген
Негізгі әдебиет
 • Токарев И.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях. – М.: ИД ФБК– ПРЕСС, 2003.
 • Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. – М.: Проспект, 2003.
 • Международные стандарты финансовой отчетности: теория и практика Издательство ТОО « LEM» Алматы, 2007 г.
 • Э.О. Нурсеитов Бухгалтерский учет в организациях. Учебное пособие. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2006
 • Данилов С., Пименов В. Бухгалтерский учет в бюджетной сфере. М.: Инфотроник Медиа, 2015.
 • Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора (МСФООС)