Финансовый учет в соответствии с МСФО

Сипаттама: Пән ақша қаражаттарының, дебиторлық берешектің, қорлардың, негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің, міндеттемелер мен меншікті капиталдың қаржылық есептілігінде көрсету және бағалау, есептеу әдістері мен принциптерін оқытады. Негізгі тақырыптар: ақша қаражатын және олардың баламаларын есепке алу. Ақшаның уақытша құны. Экспорттық және импорттық операцияларды есепке алу. Дебиторлық берешекті және басқа да активтерді есепке алу. Қорларды есепке алу (ХҚЕС 2). Негізгі құралдарды есепке алу (16 ХҚЕС). Материалдық емес активтерді есепке алу (38 ХҚЕС). Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешекті есепке алу. Қарыздар бойынша шығындарды есепке алу. Түсім, кірістер мен шығыстарды тану. Капитал және резервтер есебі. Қаржылық есептілікті ұсыну (ХҚЕС 1).

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәнді оқытудың мақсаты халықаралық стандарттарға сәйкес ұйымның қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеу дағдыларын меңгеруден тұрады.
Міндет
 • Пәнді оқу міндеті қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын, оның ішінде ақша қаражатын, дебиторлық берешекті, қорларды, негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді есепке алуды, міндеттемелер мен меншікті капиталды есепке алуды, қаржылық есептілікті ұсынуды қарастыратын іргелі тақырыптардың курсы бойында қарастырудан тұрады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • экономиканы басқару жүйесіндегі қаржылық есептің рөлі туралы, субъектінің өндірістік-шаруашылық қызметіндегі есепке алудың мақсаты мен орны туралы түсінікке ие болу
 • Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есептің, қаржылық есептіліктің, аудиттің ұйымдастыру-құқықтық базасын білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын, қаржылық есептің әдістері мен тәсілдерін пайдалана білу
 • қаржылық есеп және есептілік саласында алған білімдерін іс жүзінде қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • ұйымның қаржылық жағдайын жақсарту үшін Қаржылық есеп мәліметтерін қолдана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • кәсіби қызметпен байланысты әртүрлі жағдайлар мен жағдайларда кәсіби ортаға, икемді және мобиленге оңай бейімделуге қабілетті
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа арнайы білім алу дағдыларын меңгерген
Негізгі әдебиет
 • Закон Республики Казахстан от 28.02.2007 N 234-ІІІ "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности"
 • Типовой план счетов бухгалтерского учета, утвержден приказом министра финансов Республики Казахстан от 23.05.2007 № 185
 • Назарова В.Л. Бухгалтерский учет. Учебное пособие - Алматы: Экономика, 2011.
 • Нурсеитов Э.О. Национальный бухгалтерский учет и МСФО. Учебное пособие - Алматы, «Издательство LEM», 2010.
 • Проскурина В.П. Бухгалтерский учет от азов до баланса, практическое пособие. - Алматы. «LEM», 2012.