Государственное регулирование экономики

Сипаттама: Бұл оқу пәні студенттерде мемлекеттің жалпы экономиканың дамуына әсер етуінің рөлі, мақсаттары, нысандары мен әдістері, сонымен қатар қазіргі кезеңдегі оның жекелеген салалары мен секторларын басқару туралы кешенді теориялық және практикалық түсініктерді қалыптастырады

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары мен әдістері, қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік экономикалық саясаттың ерекшеліктері туралы жан-жақты түсінік қалыптастыру
Міндет
 • Экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялық аспектілерін ашу
 • Қазіргі кезеңде экономиканы мемлекеттік реттеу әдістері мен формаларының мазмұны мен ерекшеліктерін қарастырыңыз.
 • Экономиканың жекелеген салаларын мемлекеттік реттеудің ерекшеліктерін ашып көрсету
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Мемлекеттік экономикалық саясаттың күрделі тетіктері мен мәселелері туралы түсінікке ие болу
 • Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттілігін түсіну және тиімділік өлшемдері мен осы реттеудің шекараларын білу
 • Мемлекеттік реттеудің әкімшілік-экономикалық әдістерінің мәні мен айырмашылықтарын нақты көрсетіңіз және түсініңіз
 • Қазіргі әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуге бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды білу және түсіну
 • Жүйені білу және тиімді мемлекеттік реттеу үшін қажетті нормативтік-құқықтық базаны талдай білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Алынған білімді практикалық іс-әрекетте қолдануға; макро және микро деңгейде проблеманы жан-жақты түсіну арқылы берілген міндеттерді шешу; қазіргі кезеңдегі макроэкономикалық жағдайды ескере отырып, ұйымдастырушылық және басқарушылық қызметті жүзеге асыру
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Мемлекеттік реттеу саласындағы белгілі бір кәсіби мәселелерді шешкен кезде, қолда бар фактілер мен оқиғаларды сауатты талдап, салыстырыңыз
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Мемлекеттік реттеудің әртүрлі нысандары мен әдістерін қолданудың себептерін, шарттары мен тенденцияларын түсіну; кәсіптік қызметтегі міндеттерге байланысты оларды қолдану негіздемесіне қатыса білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Бұл пән әр түрлі салалардағы мемлекеттік реттеу және мемлекеттік басқару саласындағы кәсіби қызмет саласында қажетті базалық дағдыларды алуға бағытталған.
Негізгі әдебиет
 • Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.)
 • Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.07.2018 г.)
 • Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.07.2018 г.)
 • Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 2018 года № 767 «Об утверждении Государственной программы развития регионов до 2020 года»
 • Указ Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874 «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы
 • Указ Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 420 «Об утверждении Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы
 • Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2018 года № 746 «Об утверждении Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»
 • Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / В. П. Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. — (Серия : Бакалавр и специалист)
 • Государственное регулирование экономики: Уч./И.С.Цыпин-М.:НИЦ ИНФРА-М,2015.-296 с..-(ВО: Бакалавриат)
 • Воробьева И.П. В75 Государственное регулирование национальной экономики : учебное пособие / науч. ред. Ю.С. Нехорошев. – Томск : Издательский дом ТГУ, 2014. – 292 с.
 • Государственное регулирование рыночной экономики. (Под ред. Петрова Р.П.). Санкт-Петербург, 2013.