Бухгалтерский учёт в инновационных организациях

Сипаттама: Инновациялық ұйымдардағы бухгалтерлік есептің мақсаты мен міндеттері. Зияткерлік капитал, ұғымы және түрлері. Материалдық емес активтер есебі. Негізгі қаражаттар есебі. Инновациялық қызметке тартылған қызметкерлердің еңбекақысын төлеу есебі. ҒЗТҚЖ шығындарының есебі. Инновациялық өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы. Қарыздар есебі. Инвестициялар есебі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • бакалаврларда инновациялық қызметті жүзеге асыратын шаруашылық субъектілерімен қаржылық есептерді жасау және қаржылық бухгалтерлік есептерді ұйымдастыру принциптері мен нысандары, тәсілдері туралы кәсіби білімдерін қалыптастыру
Міндет
 • өндірістік-шаруашылық қызметі және инновациялық кәсіпорынды басқару жүйесінде бухгалтерлік есепті тағайындау және орны, рөлі туралы айқын түсінік алу
 • Инновациялық қызметті жүзеге асыратын кәсіпорындарда бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібін, ерекшеліктерін және бухгалтерлік (қаржылық) есептілікті қалыптастыруды зерделеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • бухгалтерлік есепті жүргізу мен ұйымдастыруды және инновациялық қызметті жүзеге асыратын шаруашылық субъектілерімен қаржылық есептерді жасау принциптерін, әдістері мен тәсілдерін;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • инновациялық қызметті жүзеге асыратын кәсіпорындарда жинақтамалы және талдамалы есеп жүргізу
 • есепті ұйымдастыру, құжаттамалық рәсімдеуді жүргізу, шоттар корреспонденциясын жасау, ҒЗТҚЖ шығындар есебін іске асыру дағдысының болуы
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • бухгалтерлік есеп мәліметтері бойынша қажетті ақпаратты қалыптастыра білу және оны тиімді басқармалық шешім қабылдау мен талдау үшін пайдалану қабілеттілігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • тиімді басқармалық шешім нұсқаларын әзірлеу және негіздеуге қатысу қабілеттілігі, оның ішінде команда құрамында
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • кәсіптік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті базалық білімін толықтыру және жаңарту машықтарын меңгеру
 • Алдағы қызмет саласында стандартты жағдайларды әзірлеу кезінде кәсіптік дәлелдеме машықтарын меңгеру
Негізгі әдебиет
 • Закон Республики Казахстан от 28.02.2007 N 234-ІІІ "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности"
 • Международные стандарты финансовой отчетности
 • Назарова В.Л. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – Алматы, Алматыкітап баспасы, 2009. – 624 с.
 • Нурсеитов Э.О. Бухгалтерский учет в организациях / Учебное пособие. - Алматы , TОО «Издательство LEM», 2009. – 444