Экономические основы наукоёмкого производства

Сипаттама: Курста жоғары технологиялық өндіріс, жоғары технологиялық экономика, жоғары технологиялық өндіріс тұжырымдамалары таныстырылады. Жоғары технологиялық өндірістердің ерекшеліктері және оларды басқарудың экономикалық әдістері зерттеледі. Зерттеудің ҒЗТКЖ, АТ және цифрлық технологиялар, ғылымды қажет ететін экономиканың бірегей қызметкерлері факторлардың айрықша рөлін аныктайды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Ғылымды қажетсінетін Өндіріс, сондай-ақ ғылымды қажетсінетін экономика саласындағы ғылыми-зерттеу және талдау қызметі саласында ұйымдық-экономикалық құзыреттерді қалыптастыру
Міндет
  • Құзыреттіліктерді қалыптастыру: "ғылымды қажетсінетін өндіріс-ғылымды қажетсінетін экономика"категорияларын меңгеру;экономиканың, саланың, өндіріс және өнім процесінің ғылымды қажетсінуін бағалау қабілеті; ғылымды қажетсінетін өндірістің ерекшеліктерін және олардың басқарудағы экономикалық әдістерге әсерін түсіну; компанияның бизнес-қызметіне жоғары технологияларды интеграциялау бойынша тиімді шешімдер қабылдау қабілеті; бәсекеге қабілетті ғылымды қажетсінетін экономиканы құру үшін инновациялық-инвестициялық саясатты жүргізу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Ғылымды қажетсінетін өндіріс теориясының негізгі ұғымдарын білу; ғылымды қажетсінетін экономиканың қалыптасу себептерін түсіну; ғылымды қажетсінетін өндірісті басқарудың қазіргі заманғы экономикалық әдістерін білу; инновациялық даму үрдістерін және ғылымды қажетсінетін экономиканы құру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Бизнестегі жоғары технологиялық жаңашылдықтар жобаларын жасай білу. 2 ғылымды қажетсінетін өндірісті басқарудың экономикалық әдістері мен жаңашылдық идеяларын құрудың негізгі тәсілдерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Қазіргі концепцияларды, теорияларды және ғылымды қажетсінетін экономика құбылыстары мен үрдістерін талдаудың тәсілдерін сын тұрғысынан талдай білу; жаңа таныс емес жағдайларда аналитикалық есептерді шешу үшін әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді интеграциялау. Жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлай білу және шығармашылықпен қарау.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Шешендік өнер дағдыларын, өз ойларын ауызша түрде дұрыс және логикалық ресімдеуді жүзеге асыра білу. Басқарушылық шешімдерді қабылдау және негіздеу процесінде командада жұмыс істей білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Ғылымды қажетсінетін өндірісті басқарудың экономикалық әдістері мен экономикалық тиімді инновацияларды негіздеудің негізгі тәсілдерін меңгеру.
Негізгі әдебиет
  • 1 Антонец В.А. и др. Инновационный бизнес: формирование моделей коммерциализации перспективных разработок/ учебное пособие. – М.: Дело АНХ, 2009 2 Лу Юнсян. Эра наукоемкой экономики и развитие науки и технологий / Юнсян Лу [Электронный ресурс], 1999. Режим доступа : http://www-sbras.nsc.ru/HBC/1999/n31/ fhtml 3 Максимцева И.А. Основы наукоемкой экономики (Знания. Креативность. Инновации): уч.пособие.– М.: Креативная экономика, 2010 4 Мельников О.Н. Управление интеллектуально-креативными ресурсами наукоемких производств. – М.: Креативная экономика, 2010 5 Под ред. Горфинкеля В.Я. Экономика инноваций. – М.: Вузовский учебник, 2009