Антикризисное финансовое управление

Сипаттама: Пән студенттердің банкротқа қарсы қаржылық басқару саясатын әзірлеу және іске асыру саласындағы құзыреттілігін қалыптастырады, ол кәсіпорынның жалпы қаржылық стратегиясының бір бөлігін білдіреді және банкротқа ұшыраудың алдын ала диагностикасының әдістерін анықтау және кәсіпорынның дағдарысты жағдайдан шығуын қамтамасыз ететін қаржылық сауықтыру тетіктерін қолдану болып табылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Білім алушыларда дағдарысқа қарсы қаржылық басқару негіздері бойынша терең теориялық білімді қалыптастыру, теорияны компания қызметіндегі дағдарыстық құбылыстарды жеңуге бағытталған операциялық қызметтің, қаржылық және Инвестициялық шешімдердің тиімділігін анықтайтын негізгі тәсілдерді, әдістер мен критерийлерді әзірлеу практикасымен байланыстыра білу.
Міндет
  • 1) студенттерді қазіргі дағдарысқа қарсы қаржылық менеджменттің мақсаттарына, міндеттеріне, әдістері мен қағидаттарына жүйелі оқыту;2) жалпы білім беру және дағдарыс менеджменті мәселелері бойынша студенттердің теориялық негіздері туралы жаңа білімдерін алу;3) қаржы саласындағы қандай да бір басқарушылық шешімнің тиімділігін айқындайтын негізгі тәсілдер мен критерийлерді меңгеру;4) студенттердің қазіргі заманғы қаржылық менеджменттің негізгі санаттары мен принциптерін практикалық қызметте пайдалану дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру, соның ішінде: компанияның қаржылық жағдайы мен құнын бағалау, корпорацияның тәуекелдерін бағалау және басқару, дағдарыс жағдайында активтер портфелін және инвестициялық жобаларды басқару
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1) қаржыны дағдарысқа қарсы басқару негіздері; 2) корпорацияның активтерін, капиталдың құны мен құрылымын, бағалы қағаздар портфелін бағалаудың модельдері мен әдістерін және тәуекел факторларын ескере отырып, компанияның нарықтық құнының өсуіне қол жеткізу жолдарын;; 3) Қаржы функциялары, олардың кәсіпорынның қаржы-экономикалық саясатындағы рөлі және оларды дағдарысқа қарсы басқару тетігі арқылы іске асыру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Банкроттық қаупінің алдын ала диагностикасын жүзеге асыру және кәсіпорынның дағдарысты жағдайдан шығуын қамтамасыз ететін қаржылық сауықтыру тетіктерін пайдалана білу. Кәсіпорынның жалпы қаржылық стратегиясының ажырамас бөлігі ретінде дағдарысты басқаруды қаржылық басқару саясатын әзірлеу және енгізу мүмкіндігі
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. қаржылық ақпаратты дұрыс түсіну және мазмұнды түсіндіру және онымен жұмыс істеу қабілеті; 2. фирманың қаржылық жағдайын объективті бағалау және осының негізінде тиімділік, тәуекел және ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, оны жақсарту бойынша ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • нақты қаржы-экономикалық жобаны іске асыру үшін командада жұмыс істеу, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа шешімдерді ұсыну; кәсіби қызметке қатысты бейімделуге, түрлі жағдайлар мен жағдайаттарға икемді және ұтқыр болу мүмкіндігі; іскерлік этиканың сақталуы, әлеуметтік қызметкер үшін әлеуметтік нормалар мен кәсіптік ар-намыс кодексін сақтау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • кәсіби қызметін жүзеге асыру және магистратурада білімін жалғастыру үшін қажетті жаңа арнайы білім алу дағдыларын меңгеру; кәсіби және жеке өсуге ұмтылу; дағдарыстық жағдайды диагностикалау саласында ақпараттық-коммуникативтік технологияларды, бағдарламалық өнімдерді қолдана білу
Негізгі әдебиет
  • 1. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: Учебный курс. - М.: Омега-Л, 2012.- 1330 с. 2. Брейли Р., Майерс Принципы корпоративных финансов.- Олимп-Бизнес, второе издание, 2008. – 1012 с. 3. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика - М.: Проспект, 2010. -1024 с. 4. Куур О.В. Финансовый менеджмент: меры по антикризисному управлению: Учебное пособие. - Усть-Каменогорск: КАСУ, 2010. – 113 с. 5. Куур О.В., Козлова М.В. Финансовый менеджмент. Конспект лекций. - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2010. - 96 с. 6. Principles of Corporate Finance, 10th Edition 10th Edition ' Richard A. Brealey (Author), Stewart C. Myers (Author), Franklin len (Author), 2015. 7. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник/ Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 2010. – 574 с. 8. Финансовый менеджмент: Учебник/ Под ред. А.М.Ковалевой. - М.: ИНФРА-М, 2013. – 336 с.