Техника финансового анализа

Сипаттама: пән кәсіпорынның шаруашылық қызметін жүргізу үшін студенттерге оның қаржылық жағдайын талдаудың әдістерін, қаржылық тұрақтылықты талдау, тәуелсіздік, өтімділік, төлемқабілеттілік пен шаруашылық субьектілердің несие қабілеттілігін талдауды меңгереді.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Кәсіпорын қызметіне қаржылық талдау жасаудың қазіргі заманғы әдістерін меңгеру, қаржылық тұрақтылықты, төлем қабілетін және несиені қайтару қабілетін анықтау мен талдаудың әдістерімен танысу
Міндет
 • «Қаржылық талдаудың техникасы» пәні студенттерге қаржылық талдаудың әдістері, ақпараттық негізі және әдістемелік негізі туралы кәсіптік білімдерін қалыптастыруға ықпал етеді, кәсіпорындардың қаржылық жағдайын жақсарту жөніндегі шараларды негіздеп, оны жасауға қаржылық есеп-қисапты сараптау кезіндегі тәжірибелік есептерді орындауға бейімдейді
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Қаржылық талдаудың пәнін, әдістерін және түрлерін білу
 • Қаржылық талдаудың түрлерін және оның ақпараттық базасын білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Қаржылық талдау бойынша тәжірибелік есептеулерді жасауды үйрену, соның ішінде баланс өтімділігін талдау, кәсіпорынның төлем қабілеттілігін, қаржылық тұрақтылығын, несиеге қабілеттілігін, іскерлік белсенділігін және т.б. талдау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Қаржылық талдау барысында алынған нәтижелерді экономикалық тұрғыдан бағалап, оларды кәсіпорынның жалпы қаржылық жағдайын жақсартуға материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын пайдаланудың тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды жасау үшін пайдалана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Бекітілген нысандар бойынша есептемелерді дайындау және талдау. Топта жұмыс істеуге қабілетті, өз ой топшылауын сауатты дәлелдей алады, жаңа шешімдер ұсынады, келісім таба алады, өз ойын коллектив ойымен салмақтайды
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білімдер алу машығын алады және білімін магистратурада жалғастырады. Кәсіби және тұлғалық өсуге ұмтылады
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Финансовый анализ в системе финансового управления. Сущность финансового анализа. Цели и задачи анализа. Функции финансового анализа, его отличительные особенности, принципы проведения
 • Информационная база финансового анализа. Источники информации для проведения финансового анализа. Финансовая отчетность предприятия. Элементы финансовой отчетности. Основополагающие принципы составления финансовой отчетности.
 • Методы финансового анализа. Чтение. Горизонтальный и вертикальный анализ. Трендовый анализ. Сравнительный анализ. Факторный анализ. Коэффициентный анализ.
 • Экспресс-анализ финансовой отчетности
 • Оценка финансового состояния предприятия на основе углубленного анализа
 • Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия
 • Анализ финансовой устойчивости
 • Анализ деловой активности и эффективности деятельности предприятия
 • Анализ рыночной активности предприятия
 • Анализ безубыточности
 • Анализ вероятности банкротства
Негізгі әдебиет
 • Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций: учебное пособие / под ред. Н.В.Парушиной. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 432 с.
 • Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе управления финансами.- Алматы: Экономика, 2009. - 366 с.
 • Техника финансового анализа в контексте антикризисного управления предприятием: Учебное пособие/ О.В.Куур, Р.А. Костырко. - Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2019. – 170 с.
 • Костырко Р.А., Куур О.В. Финансовый анализ: теория и практика в контексте МСФО: Учебное пособие.- Усть-Каменогорск, ВКГТУ, 2011.- 180 с.
 • Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: Инфра-М, 2010. - 536 с.
Қосымша әдебиеттер
 • Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2016. – 763 с.
 • Костырко Р.А. Финансовый анализ: Учебное пособие. – Харьков: Фактор, 2007. - 784 с.
 • Жилкина, А. Н. Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / А. Н. Жилкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 285 с.