Инвестиционное проектирование

Сипаттама: Инвестициялық жобалау мен жобалар түсініктері Инвестициялық жобалаудың негізгі кезеңдері. Жобалар түрлілігі Инвестициялық жобалау жабдықтары Инвестицияны бағалау әдістемелері Ақша қаражаты ағымын бағалау Әртүрлі ұзақтықтағы жобаларды салыстырмалы талдау Инфляция жағдайындағы инвестициялық жобаларды талдау Тәуекелділік жағдайындағы инвестициялық жобаларды талдау Инвестициялық жобалаудағы ақпараттық технология.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Жобаларды талдау және инвестициялық жобалау аймағындағы ғылыми және тәжірибелік, теориялық дағдыларды студенттерде қалыптастыру, әртүрлі қаржылық жабдықтарды инвестициялау кезіндегі шешімдерді қабылдау.
Міндет
  • - инвестициялық қызметтің мәнін білу. - ЕврАзЭС елдері мен Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметтің экономикалық және құқықтық негіздері жайлы мәлімет болу қажет. - инвестициялық қызметтің субъектілері мен нысандарын білу қажет. -инвестиция саласындағы қаржыландыру жүйесін меңгеру. - инвестициялық қызметтің нысаның анықтауды білу қажет. - IT- технологиясын қолданудағы инвестициялық жобаларды бағалауды өткізу және жобалай білу қажет.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • инвестициялық қызметтің мәнін білу. инвестициялық қызметтің субъектісі мен нысаны білу. инвестициялық саладағы қаржыландыру жүйесін түсіну.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • ЕврАзЭС елдері мен Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметтің экономикалық және құқықтық негіздерін қолдану.инвестициялық саладағы IT- технологиясын қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • экономиканың әртүрлі секторындағы инвестициялық қызмет аймағындағы жеке пікірін қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Инвестициялық қызмет аумағындағы қазіргі коммуникативті зейіінді меңгеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Инвестициялық қызмет саласында ғылыми білімді алудың қазіргі жүйесін қамту мен өзін қалыптастыра білу керек.
Негізгі әдебиет
  • 1 Богатин Ю.В., Швандар В.А.Инвестиционный анализ.- М.: ЮНИТИ, 2001. 2 Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. Учебное пособие.– М.: ИНФРА,2004. 3 Волков А.С. Инвестиционные проекты: от моделирования до реализации. - М.: Вершина, 2006. 4 Васина А.А., Финансовая диагностика и оценка проектов. – СПб.: Питер, 2004. 5 Виленский П.Л.,Лившиц В.Н.,СмолякС.А.Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. - М.: Дело, 2009. 6 Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов.– М.: Финансы и статистика, 2003. 7 Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия.– М.: Финансы и статистика, 2003. 8 Малышев Н.П. Анализ и экономическая оценка инвестиционных проектов – ВКГТУ. Учебное пособие. 2000. 9 Малышев Н.П. Электронный учебник. «Инвестиционное проектирование и анализ проектов» – ВКГТУ. Лаборатория Мультимедиа. 2006. 10 Царев В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций. - М., С-Пб. и др.: ПИТЕР, 2004 Дополнительная литература: 1 http:// www.pro-invest.com 2 http://www.cfin.ru 3 http://www.risk-management.ru 4 http://www.riskmanager.ru 5 http://www.invest-info.ru 6 Специальное лицензионное компьютерное программное обеспечение "Project Expert", COMFAR, Альт-Инвест