Нагнетатели и тепловые двигатели

Сипаттама: «Айдамалаушылар және жылу қозғалтқыштары» пәні - инженерлік-техникалық бакалаврларды дайындау жүйесіндегі негізгі пәндердің бірі. Энергетик мамандарын қалыптастырудағы тәртіптің маңызы өте үлкен. Заманауи инженер әртүрлі мақсаттағы желілерде жұмыс істеу үшін тек супержүргізушілерді техникалық тұрғыдан дұрыс таңдап қана қоймай, еңбекті қорғау мен қауіпсіздік талаптарын есепке ала отырып, экономикалық тұрғыдан ақтауға міндетті.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Мақсаты: сорғылар мен желдеткіштердің сипаттамаларын дұрыс есептеу әдісін үйрену, тиісті жабдықты таңдау, сорғылардың параллельді және дәйекті сипаттамаларын құру, компрессорлы қондырғылар мен турбиналардың әр түрлі түрлерін зерттеу.
Міндет
  • Пәннің негізгі міндеті - әртүрлі супержүргізушілердің желілеріндегі жұмыстарды есептеу, іріктеу және талдаудағы теориялық негіздер мен практикалық дағдыларды меңгеру. Батареяларды реттеуге, желілердегі жұмысының сенімділігіне және тұрақтылығына, шу мен дірілге қарсы іс-шараларға көп көңіл бөлінеді.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Пәндерді зерделеп, маман білуі керек: жалпы ақпарат және суперхараптар (сорғылар, желдеткіштер және компрессорлар) классификациясы, инженерлік жүйелерде орнатылған құрылғылардың сверхгрегерлері, инженерлік жүйелердің супержарғыштарына қойылатын негізгі талаптар; Батареялардың жұмысына қойылатын талаптар, желілердегі жұмысының сенімділігі мен тұрақтылығы
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Маман: әртүрлі инженерлік жүйелердің айдамалағыштарын жобалау және таңдау; әртүрлі инженерлік желілеріндегі жұмыстарды есептеуде, іріктеуде және талдауда практикалық дағдыларға ие.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Мамандар жұмыс принципін түсіндіре білуі керек, айдамалағыштарды есептеу әдісі және осы ақпаратты осы қондырғыларға қызмет көрсететін персоналға жеткізу керек.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1. Алынған білімдерін іс жүзінде қолдану дағдылары, электрмен жабдықтау жүйелерін талдау әдістерін қолдану, есептеу техникасының заманауи құралдарын қолдану.
Негізгі әдебиет
  • 1 Карелин В.Я., Минаев А.В. "Насосы и насосные станции" - М.: Стройиздат, 1986г. - 320с. 2 Вахвахов Г.Г. "Работа вентиляторов в сети" - М.: Стройиздат, 1990г. - 101с. 3 Калинушкин Н.П. "Вентиляторные установки" - М.: Высшая школа, 1979г.-223с. 4 Поляков В.В., Скворцов Л.С. "Насосы и вентиляторы" - М.: Стройиздат, 1990г.-336с. 5 Скворцов Л.С., Рачицкий В.А., Ровенский В.Б. "Компрессорные и насосные установки" - М.: Машиностроение, 1988г.-264с. 6 Черкасский В.И. "Насосы, вентиляторы, компрессоры" - М.: Энергоатомиздат, 1984г.-416с. 7 Щегляев А.В. "Паровые турбины" - М.: Энергия, 1967г.-368с. 8 Эльям М.Л., Анохин А.В. "Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов" - М.: Стройиздат, 1991г.-192с. 9 Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. "Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб" - М.: Стройиздат, 1995г. -176с. 10 Компрессорные станции: учебное пособие /А.Н.Вейраух, Р.А.Измайлов, Б.С.Фатин/ Л.: ЛПИ, 1990г.-84с. 11 СН и П 2.04.02-84 Водоснабжение: наружные сети и сооружения.