Техническая термодинамика и тепломассообмен

Сипаттама: Жылуды трансформациялау және тарату жүйесінде энергияның айналу және сақталу заңын зерттеуге, термодинамиканың бірінші және екінші заңдары, термодинамиканың негізгі түсініктері, идеал газдардың жылу сиымдылықты малекулалы- кинетикалық теориясы, идеал газдармен болатын процесстер, термодинамикалық талдаудың тәсілдері, массалық жылу алмасу түрлері, стационарлы және стационарлы емес жылу өткізгіштік, конвективті жылу алмасу туралы негізгі түсініктер.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты болып табылады: жылуды трансформациялау және тарату жүйесінде сонымен қатар химиялық түрленулерде қолданылатын, профисиналды сатыдағы практикалық дағдыларды және профильденген білімді қалыптастыруға, энергияның айналу және сақталу заңын зерттеуге арналган. Студенттермен массалық жылу алмасу теория негіздерін және профиссиналды іс-шараларда дағдылар мен білімді қолдануды зерттеу.
Міндет
  • Суытқыш және жылулық насостық, жылулық күштік жұмыстық процесстердің термодинамикалық талдау негіздерін зерттеу және олардың энергетикалық эффективтілігін талдау тәсілдерін зерттеу. Массалық және жылулық ауыстыру процесстерінің негізігі заңдылықтарын зерттеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Техникалық термодинамиканың заңдарын, түсініктерін, жылу процесстерін энергия таралу және түрленуінің сипаттамаларының әдістерін білу, түсініктерін, жылу процесстерін энергия таралу және түрленуінің сипаттамаларының әдістерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Техникалық термодинамиканың мен жылу маңыз алмасудың, түсініктерін, жылу процесстерін энергия таралу және түрленуінің сипаттамаларының әдістерін білу бойынша типтік әдістерді қолдана отырып есептерді шығару
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • жылу термодинамика мен жылу маңыз алмасудың заңдары бойынша алынған қортындыларын бағалау және анализдеу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • командада жылу термодинамика мен жылу маңыз алмасудың заңдары анализдері негізінде күрделі есептерді шеше білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Техникалық термодинамика мен жылу маңыз алмасудың заңдары негізінде мамандық бойынша профильді пәндерді игере білу
Негізгі әдебиет
  • 1. В.А. Кудинов , Э.М. Карташов "Техническая термодинамика" - М. высшая школа, 2000г. 2. 3. В.А. Кириллин, В.В. Сычев, А.Е. Шейндлин "Техническая термодинамика", М:Энергоиздат, 1983. 4. Михеев М.А., Михеева И.М. "Основы теплопередачи", перевод. сангл. - М., 1983г.