Автоматизированное управление в энергетике

Сипаттама: Осы облыстағы білімі студенттердің өзінің практикалық әрекетінде автоматандырылған басқару жете түсінуіне және тиімді қолдануына мүмкіндік береді. Алған білімдерді студенттердің шығармашылық мүмкіндіктерін кеңейтуі және ынталандыруы, алдағы мамандықтың пәндерін оқуына дайындау керек. Осы пән біліміне негізделе отырып автоматты басқару жүйелерін жобалауға әрекеттенеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • өнеркәсіптік кәсіпорындарының энергетикалық шаруашылығын автоматты басқару жүйелғрін құру және пайдалану негіздері бойынша студентер білімін қалыптастыру
Міндет
  • өнеркәсіптік кәсіпорындарда орталықтандырылған іске асырудың қағидалары, негізгі ұғымдары және олардың түрлерін игеру. қазіргі техниалық құралдарыме ақпаратты өлшеу, кодтау, өңдеу мәселерінде қолданылатын автоматтық құрылғылар, оперативті және диспетчерлік басқару жүйелерін құру міндеттері мен қағидаларын игеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Автоматизированные системы управления технологическими процессами Проводить измерения и наблюдения, а также составлять описания проводимых исследований, подготовке данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 2. Технологические объекты управления промышленной теплоэнергетики Владеть методиками испытаний, наладки и эксплуатации технологического оборудования в соответствии с профилем работы.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Гармоникалық тербелістер және тікбұрышты және трапеция пішінді мерзімді наразылық генераторды қолдану арқылы жиілік сипаттамаларын анықтау Өндірісте экологиялық қауіпсіздікті сақтау, энерго және ресурс қоғау шараларын және экоқорғау жобаларын орындау мен құрастыруда қатысу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өнеркәсіптік жылуэнергетикасының технологиялық басқару нысандарыың түрлері Түрлік әдістемелермен есеп жүргізу. Техникалық тапсырмаларға сәйкес стандартты автоматизация жобалауларымен жеке бөлшектер мен құрамаларын жобалау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Объектінің беру функциясын жылдамдау функциясымен анықтау. Жұмыс орындарын ұйымдастыру және оларды техникалық жабдықтау, өндіріс технологиясы, қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі мен денсаулығына сәйкес технологиялық жабдық
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Өнеркәсіптік технология прцестерін басқару мен құру. Өндіріс алаңдарында сапа менеджменті процестер үшін құжаттаманы жасауға қабілетті болу және жұмыс орнында экологиялық қауіпсіздігі сақталуын қадағалау, энерго және ресурс қорғау шаралалын өндірісте әзірлеу және жүзеге асыру
Негізгі әдебиет
  • 1. В. Трофимов, С.Кулаков. Интеллектуальные автоматизированные системы управления технологическими объектами . - М: Инфра-Инженерия, 2016. 2. Ю.Федоров. Справочник инженера по АСУТП: Проектирование и разработка. - М: Инфра-Инженерия, 2016. 3. Р.Кисаримов. Практическая автоматика. - М: РадиоСофт, 2015 4. С.И.Малафеев., А.Малафеева Основы автоматики и систем автоматического управления. – Academia, 2010 5. Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике/ Под общей ред. Ю.Н.Руденко и В.А. Семенова. - М.: Издательство МЭИ, 2000. 6. Amirouche, Farid. Principles of Computer-Aided Design and Manufacturing : учебник / F. Amirouche. - 2nd ed. - New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2004. 7. Chang Tien-Chien. Computer-Aided Manufacturing : к изучению дисциплины / Chang Tien-Chien, Wysk Richard A., Wang Hsu-Pin. - New Delhi : Pearson, 2009.