Теплотехнологические процессы и установки

Сипаттама: Курста жылутасығыштардың қасиеттері мен оларды қолдану саласындағы білімдерін қалыптастыру; жылутехникалық қондырғылардың құрылысын және сипаттамасын, ондағы процестерді білу; жылу - масса алмастырғыш аппараттарды жобалаушы есептеулер жургізу қаблетін игерту; жылутехнологияның технологиялық, техникалық, және энергетикалық аспектілерінің өзара байланыстары туралы түсініктер беру; салқындатушы, кeптіpyші және ректификациялық құрылғылардың жылулық, жылу технологиялық және құрылымдық сулбелерімен таныстыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Курстың мақсаты - жылуды өндіруші, таратушы және қолданушы технологиялық құрылғыларды жобалайтын, зерттейтін және пайдаланатын мамандарды дайындау
Міндет
 • Курстың міндеті - жылутасығыштардың қасиеттері мен оларды қолдану саласындағы білімдерін қалыптастыру; жылутехникалық қондырғылардың құрылысын және сипаттамасын, ондағы процестерді білу; жылу - масса алмастырғыш аппараттарды жобалаушы есептеулер жургізу қаблетін игерту; жылутехнологияның технологиялық, техникалық, және энергетикалық аспектілерінің өзара байланыстары туралы түсініктер беру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Өлшеулер мен байқаулар жүргізу, және шолулар, баяндамалар мен ғылыми мақалалардың жасау үшін деректер дайындау, ғылыми-зерттеу сипаттамаларын құру. Жылу электр станцияларының жылу алмасу жабдықтарын жұмыс істеу принціптерін, конструкциясын және пайдалану негіздерін қағидасын білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Техникалық тапсырмага сәйкес стандартты автоматизация жобалау құралдарын қолдана отырып жеке бөлшектер мен құрамаларды типтік әдістеме бойынша есеп жүргізу мен жобалау, жылу механикалық жабдықтардың жылулық, механикалық және тексеріс есептеулерді орындау, жабдықтар мен агрегаттардың түрлерін таңдау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Өндірісте экологиялық қауіпсіздікті сақтау, жылумеханикалық құралдарынмен жұмыс істеуде энерго және ресурс қорғау шараларында және экоқауіпсіздік шараларын дайындау және оларға қатысу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жұмыс орындарын жылуэнергетика және жылутехнологиясына сәкес даярлай білу, оларды техникалық қамту, жылуэнергетикалық объектілерінде су ресурстарын басқаруда энерго және ресурс қорғау шараларында және экоқауіпсіздік шараларын дайындау және оларға қатысу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Технологиялық үдерістерге құжаттарды кұрастыра білу және өндірісте экологиялық қауіпсіздікті сақталуын қадағалау,электр станциялардың жылу алмасу жабдықтарының тиімділігін арттыру мен энерго- және ресурс қорғау шараларын дайындау және оларға қатысу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Кіріспе «Өндірістік жылу және масса алмасу процестері мен қондырғылары» курсының мақсаты, мазмұны және мазмұны. Курстың басқа пәндермен байланысы. Жылу және масса алмасу процестері мен аппараттарының пайда болуы және дамуы. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар.
 • Процестер мен аппараттарды талдау және есептеу принциптері. Жылу және масса алмасу процестерінің кинетикалық заңдылықтары. Жылу және масса беру машиналары мен аппараттарын есептеудің жалпы принциптері. Машиналар мен аппараттарға қойылатын талаптар. Аппараттың негізгі өлшемдерін анықтау. Ұқсастық теориясы.
 • Процестер мен аппараттарды талдау және есептеу принциптері. Жылу және масса алмасу процестерінің кинетикалық заңдылықтары. Жылу және масса беру машиналары мен аппараттарын есептеудің жалпы принциптері. Машиналар мен аппараттарға қойылатын талаптар. Аппараттың негізгі өлшемдерін анықтау. Ұқсастық теориясы.
 • Жылу беру процестері. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Негізгі заңдар. Жылу беру процестерінің қозғаушы күші. Жалпы температуралық бастың таралуы. Жылу тасымалдағыштар мен орташа температура конструкцияларының температуралық температурасын анықтау.
 • Жылыту, булану. Жылыту. Сумен жылыту. Бумен жылыту. Түтін газдарымен жылыту. Булану.
 • Салқындату, конденсация. Салқындату. Сумен салқындату. Мұзбен салқындату. Ауамен салқындату. Конденсация. Беттік конденсация. Жылуалмастырғыштарды араластыру кезіндегі конденсация.
 • Жылу алмастырғыштар. Жылу алмастырғыштардың жіктелуі. Рекуперативті жылу алмастырғыштар. Регенеративті жылу алмастырғыштар. Араластырғыш жылу алмастырғыштар.
 • Жылу алмастырғыштың конструкциясын таңдау. Беттік жылу алмастырғыштарды есептеу негіздері. Жылытқышты есептеу.
 • Булану. Буланудың физика-химиялық негіздері. Буландыру әдістері. Буландыратын аппараттар.
 • Масса алмасу процестері. Масса алмасудың негіздері. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Масса алмасу кинетикасы. Масса алмасу процестерінің материалдық балансы. Масса алмасу процесінің механизмі. Жаппай оралу. Масса алмасудың негізгі заңдылықтары. Қатты фазасыз жүйеде масса алмасу. Қатты фазалық жүйеде масса алмасу. Масса алмасу процестерінің қозғаушы күші. Масса алмасу процестерінің негізгі өлшемдерін есептеу.
 • Кептіру. Ылғалды ауаның қасиеттері. Кептіру Негізгі ақпарат. Сусыздандыру жолдары. Ылғал материалдардың түрлері. Статикалық кептіру. Ылғалдың материалмен байланысу формалары. Кептіру кинетикасы. Кептіргіштің материалдық және жылу баланстары. Кептіру процестері. Кептіргіштердің құрылғысы.
 • Сорбциялық процестер. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Сіңіру Сіңірудің физикалық негізі. Сіңірудің материалдық балансы. Сіңудің кинетикалық заңдылықтары. Жұтудың схемалық диаграммалары. Абсорбенттер.
 • Адсорбция. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Адсорбенттер (сипаттамалары және қолданылуы). Адсорбцияның статикасы мен кинетикасы. Десорбция. Адсорбциялық процестерді есептеу. Адсорберлер. Адсорбциялық қондырғылардың схемалары.
 • Дистилляция және ректификация. Негізгі ақпарат. Процестердің теориялық негіздері. Қарапайым айдау.
 • Ректификация. Дистилляциялық қондырғылар. Айдау қондырғыларының схемалары.
Негізгі әдебиет
 • Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник / Под общ. ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. - М.: Энергоатомиздат, 2007.- 588с.
 • Промышленные тепломассообменные процессы и установки / Под общ. ред. A.M. Бакластова. -М.-. Энергоатомиздат, 2006.- 328с.
 • Сериков Эрнест Акимович. Теплоэнергетические системы и энергоиспользование в промышленном теплотехнологическом производстве: учеб. пособие для вузов / Э. А. Сериков. - Алматы: Эверо, 2007. - 259 с.: цв.ил. - Библиогр.: с. 258-259.
 • Теплоэнергетика и теплотехника. В 4 кн.: справочная серия / Б. Г. Борисов [и др.]; под ред. А. В. Клименко, В. М. Зорина. - 4-е изд., стереотип. - М.: Издат. Дом МЭИ, 2007 – 630 с.
 • Боровков В.М.Теплотехническое оборудование: Учебник. 2-е изд., М.:Изд-во Академия, 2013. –192 с.
Қосымша әдебиеттер
 • Теоретические основы теплотехники - Ляшков В.И. 2002г.
 • Шатров М.Г., Иванов И.Е., Пришвин С.А. Сборник задач по теплотехнике: Учебник для ВУЗов, 2-е изд., М.:Изд-во Академия, 2012. –272 с.
 • Васильев В.Ф., Дерюгин В.В. Тепломассообмен: учебное пособие, 2-е изд., испр. М.:Лань, 2018. –240 с.
 • Лебедев П.Д. Теплообменные, сушильные и холодильные установки. – М.: Энергия, 1972. – 320 с.