Паровые и газовые турбины

Сипаттама: Бұл пәнде жылу және электр станцияларының энергетикалық турбоагрегаттарының теориясы, құрылымы, конструкциясы, жұмыс істеу шарттары мен режимдері, әр түрлі мақсаттағы энергетикалық қондырғылардың жылу тізбектерін жабдықтаудағы технологиялық үдерістермен бу және газ турбиналарының өзара байланысын түсіну қарастырылған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттердің жылу және атом электр станцияларының энергетикалық турбоагрегаттарының теориясы, құрылымдары, конструкциялық тәжірибелері, шарттары мен режимдерін дамытуға негізделген техникалық ойлау тәсілін енгізу, әртүрлі мақсаттағы энергетикалық қондырғылардың жылу схемаларын жабдықтаудағы технологиялық үрдістермен бу және газ турбиналарының өзара байланысын түсіну.
Міндет
  • Пәннің міндеттері ЖЭС және АЭС энергетикалық турбиналарын жобалауды және пайдалануды қамтамасыз етуге қабілетті мамандарды дайындаудан тұрады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ЖЭС турбиналық жабдықтарын есептеу, сынау, баптау және пайдалану әдістерін меңгеру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Техникалық тапсырмаға сәйкес жобалауды автоматтандырудың стандартты құралдарын пайдалана отырып, ЖЭС турбиналық жабдықтарының жекелеген бөлшектері мен тораптарын жобалау және типтік әдістемелер бойынша есептеулерді жүргізе білу;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Алынған техникалық-экономикалық есептеулердің нәтижелерін талдау және бағалау, турбиналық жабдықты таңдау бойынша негізделген шешім қабылдау
Негізгі әдебиет
  • а) основная литература: 1. Паровые и газовые турбины для электростанций: учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. /А.Г. Костюк, В.В. Фролов, А.Е. Булкин, А.Д. Трухний; под ред. А.Г. Костюка. - М.: Издательсткий дом МЭИ, 2008. 2. Касилов В.Ф. Электронный курс лекций по курсу «Паровые и газовые турбины ТЭС и АЭС». - М.: МЭИ, 2009 б) дополнительная литература: Цанев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций. – М.: Издательство МЭИ, 2002. Паровые и газовые турбины. Сборник задач. /Под ред. Б.М. Трояновского, Г.С. Самойловича. - М.: Энергоатомиздат. 1987. А.Д. Трухний. Стационарные паровые турбины. - М.: Энергоатомиздат. 1990. Трухний А.Д., Ломакин Б.В. Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки. – М.: Издательство МЭИ, 2002. Атлас конструкций деталей турбин. /А.Д. Трухний, Б.Н. Крупенников С.В. Петрунин. - М.: Издательство МЭИ, 1999. Учебное пособие по изучению оборудования ТЭЦ МЭИ. Колл. авторов. - М.: Издательство МЭИ, 1973. Электронные образовательные ресурсы: - Касилов В.Ф. Турбины и турбоустановки ТЭС и АЭС. – М.: МЭИ, 2007. - Касилов В.Ф. Сборник задач и упражнений по курсу «Турбины и турбоустановки ТЭС и АЭС». – М.: МЭИ, 2008. - Касилов В.Ф. Методическое пособие к курсовому проекту “Паровая турбина ТЭС”. – М.: МЭИ, 2008.