Инновационные технологии в землеустройстве и кадастре

Сипаттама: Курс әлемдік тәжірибенi, дәстүрлі технологияларды және жерге орналастыруды ұйымдастыру әдiстердi, тіркеу, есепке алу және ҚР жерлерiне баға берудi зерттеуге бағытталған, сондай-ақ жерге орналастыру және кадастрдың инновациялық аспектілері мен даму болашағын әлем бойынша, Қазақстан Республикасы бойынша қарастырады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәнмен танысу және оның болашақтағы инновациялық дамуы
Міндет
 • Пән бойынша аналитикалық және педагогикалық жұмыстар жүргізу дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • жер заңнамасын білу, жер ресурстарын басқару тәжірибесін және кадастрлық жұмыстарды жүзеге асыру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • тұжырымдау және дамыту техникалық сипаттамалары және жоспарлалы жер пайдалануын автоматтандыру құралдарын қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • технологиялық ақпаратты әр түрлі көздерден алу, жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, сыни ақпаратты талдау, негізгісін таңдап алып, жаңа білім негізінде жасау қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • кәсіпорындағы ұйымның тәжірибелік қызметін ұйымдастыру және жүрістік ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарын есептеу және бағалау қабілеті
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • тиімді стратегияны әзірлеу және жер-мүліктік қатынастар саласындағы белсенді саясатын қалыптастыру қабілеті
Негізгі әдебиет
 • Максимов В. А. Стеблецов Р. М. Инновационные технологии в землеустроительном проектировании.- Материалы XIY республиканской научно-технической конференции «Творчество молодых – инновационному развитию Казахстана», 7-9 апреля 2014 г. ., Часть IY, - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2014.
 • Геоинформационное обеспечение кадастровой оценки земель населенных пунктов// Инновационные технологии в образовании и науке: Сб. научн. тр. II междунар. научн.-метод. конф. 9-10 ноября 2007 г./ Зыряновский центр ВКГТУ.- Усть-каменогорск: ВКГТУ, 2007.
 • Ткачук С.А. Управление земельными ресурсами. Госагропром СССР. – Целиноград: Целиноградский СХИ, 1986
 • Мауль Я.Я. Экономика и экология землепользования. - Алматы: Кай-нар, 1991
 • Есполов Т.И., Сейфуллин Ж.Т. Управление земельными ресурсами – А: КазНау – Агроуниверситет, 2004
 • The problems of Settlemets, Soil Covering Mapping and Soil Maps Usage/Innovative Technologies for an Efficient Geospatial Management of Earth Resourses: Proceedings of the Internacional Workshop 3-7 Sept. 2010 y.- Ust-Kamenogorsk: EKSTU, 2010.