Білім беру бағдарламасы

Код – Мамандық 7M07307 - Жер ресурстарын басқару
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Жерге орналастыру саласында зерттеулер мен әзірлемелерді табысты жүргізе алатын, кәсіби жағдайда функционалдық сауаттылықты және бәсекеге қабілеттілікті көрсете алатын маманның кәсіби қалыптасуы мен зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын құру.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын ұтымды пайдалану және қорғау жөніндегі жер қатынастары;
- жер пайдалану аумағын ұйымдастыру;
- ауыл шаруашылық жер пайдалануды болжау, жоспарлау және жобалау;
- жерді ұтымды пайдалану және қорғау.
Кәсіби қызмет объектісі:

- Қазақстан Республикасының барлық санаттағы жер ресурстары, жер пайдалану мен жер пайдаланудың барлық түрлері, олардың санаттар, нысаналы пайдалану және меншік нысандары бойынша бөлінуіне қарамастан;
- әкімшілік құрылымдар аумағы;
- ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен ұйымдарының жер учаскелері мен жер пайдалану.

Кәсіби қызмет түрлері:

- өндірістік-технологиялық;
- эксперименттік-зерттеу;
- білім беру (педагогикалық, оқу-тәрбие);
- өндірістік-басқарушылық;
- ұйымдастыру-технологиялық;
- ғылыми-зерттеу;
- жобалау.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- геодезиялық, топографиялық түсірілімдерді ұйымдастыру және жүргізу, - жоспарлы-картографиялық материалды түзету, жерді есепке алу, жер учаскелерін бөлу, жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылау жүргізу, жер мониторингін жүзеге асыру;
- жер баланстарын, жер-кадастрлық құжаттар мен карталарды, мелиорация және жерді жақсарту жобаларын жасау;
- геодезиялық, жерге орналастыру, аэрофотототүсіру жұмыстарын, жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды, мониторингтік, топырақтық, іздестіру және зерттеу жұмыстарын жүргізуді басқару және ұйымдастыру;
- агро бизнес жоспарларды құру.

Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Кәсіби саладағы және әлеуметтік-тұлғалық саладағы практикалық қызмет пен зерттеулердің тәжірибесін талдау, сын тұрғысынан бағалау және интеграциялау. 1
2. Ойлау мәдениетін, жалпылауға, талдауға, сын тұрғысынан ойлауға, жүйелендіруге, болжауға, мақсат қоюға және оларға қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті, ой-пікірлер мен пікірлердің логикасын талдай білу. 2
3. Жерге орналастырудың қазіргі мәселелерін шешу үшін нақты жер-кадастрлық ақпарат алудағы негізгі бағыттар мен әдістемелік тәсілдерді анықтау қабілеті. Табиғи ресурстар мен жылжымайтын мүлік объектілерінің мониторингін жүзеге асыру негізінде қазіргі экономикалық, әлеуметтік, экологиялық жағдайларды ескере отырып, әр түрлі аумақтық деңгейдегі жерге орналастырудың оңтайлы міндеттерін іздеуді жүзеге асыруды білу.
4. Жерге орналастыру жүйесінде, статистикалық өңдеу негізінде ғылыми зерттеулер мен ізденістер жүргізу және жерді пайдалану тиімділігінің көрсеткіштеріне әсер ететін факторларды анықтау қабілеті. Ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және талдауды жүзеге асыру, ақпараттық, компьютерлік және желілік технологияларды пайдалана отырып, оны қажетті форматта ұсынуды білу.
5. Жерге орналастыру саласындағы жобаларды іске асыру кезінде қабылданатын шешімдердің тиімділігін бағалау қабілеті. Аймақтық басқару шешімдерін, әр түрлі иерархиялық деңгейдегі қалалар мен аумақтардың әлеуметтік-экономикалық даму жобаларын, өндірістік және басқа қызметтің бизнес-жоспарларын әзірлеу және қабылдау кезінде кешенді экологиялық-экономикалық сараптама жүргізуді білу.
6. Кәсіби қызметтің міндеттерін шешуде заманауи ақпараттық технологияларды, техниканы, қолданбалы бағдарламалық құралдарды қолдану қабілеті. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, әр түрлі көздерден ақпарат алу және өңдеу, оның негізінде тиімді стратегияны әзірлеу және табиғи ресурстарды басқару жүйесінде белсенді саясатты қалыптастыру.