Геоэкологическое обеспечение землеустроительного проектирования

Сипаттама: Пән ландшафтық жобадағы ландшафттарды жіктеудің теориялық негіздерін, ландшафттың өзгеру дәрежесін, объектілер ретінде табиғи және жасанды ландшафттарды жобалауды, ландшафтық жобалаудың негізгі нысандарын, ландшафтық сәулет нысандарын жобалауда санитарлық-гигиеналық және микро-Климаттық есепті, сондай-ақ ландшафттық жобалаудың негізгі Жер аспектілерін және оларды жерге орналастыруда және кадастрда қолдануды қамтиды.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Жерге орналастыруды геоэкологиялық қамсыздандыру саласы бойынша магистранттардың білім алуы, жаңа нысанды құрастыру немесе қолданыстағы нысанды реконструкциялаудың жобасын жасау мүмкіндігі туралы ұсынысы болуы.
Міндет
 • Магистранттардың жерге орналастыру жобасы мәселелерін шешу барысындағы өзін дамытуы; - ҚОӘБ (қоршаған ортаға әсерін бағалауды) шаруашылық және басқа әрекеттерінде жүргізу мақсаты туралы ұсыныс бере алу; ҚОӘБ әдістерін үйрену.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жерге орналастыру және кадастрдағы жерді жобалау облысындағы мәселелермен іс-жүзіндік тапсырмаларды шешу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Өзінің өмірлік маңызды философиялық мәселелерін аргументті және ерікті түсіндіре білу қабілеті. Жерге орналастырудитикалық ы жобалау облысында іс-жүзіндік әрекетінде және зерттеулері тәжірибесін крбағалау, талдау және біріктіре білу қабіледі.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Мәдениетті ойлай білу, жалпылауға қабілеттілігі, талдау, критикалық ойлау, систематизация, болжау, мақсат қоя білу және оған жету жолы, жерге орналастыру жобасы тапсырмалары барысында экологиялық ойлау қабілеті болу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жеке әрекет ету қабілеті, оның ішінде тәуекелдік жағдайларында, барлық жауапкершілікті толығымен өзіне ала білу Жерге орналастыруды жобалау жүйесінде, болжау жүйесінде, жерді тиімді пайдалануды геоэкологиялық бағыт негізінде жобалаудағы зерттеу және жобалауды ұйымдастырудағы дағдысын, икемін іс-жүзінде пайдалану қабілеті
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Құқық принциптері және негізгі функцияларын сипаттауға дайындығы және қабілеті, Жерге орналастыруды жобалау облысында құқықтық нормативті актыларды дайындау және пайдалану.
Негізгі әдебиет
 • Дьяконов К. П., Дончева Л. В.Экологическое проектировагние и экспертиза: Учебник для вузов / К. Н. Дьяконов, Л В. Дончева. — М.: Аспект Пресс, 2005. - 384 с.
 • Спектор М.Д. Земельные отношения и землеустройство.- Астана, 2005.
 • Максимов В.А. Кадастровое зонирование, оценка и налогообложение земель. – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2011.
 • Аксянова Т.Ю., Козлова А.Н., Романова А.Б., Гановова Г.А. Ландшафтное проектирование. - Красноярск, 2003. -151 с.