Оценка мелиоративного состояния почв

Сипаттама: Топырақты мелиоративтік бағалау - жерді түбегейлі жақсартуға бағытталған ұйымдастыру-шаруашылық және техникалық іс - шаралар жиынтығы, ол табиғи жағдайлар кешенін (топырақтық, гидрологиялық және т.б.) өзгертуге мүмкіндік береді, осылайша, мелиорация-ауыл шаруашылығы өндірісін және ауыл шаруашылығындағы ғылыми-техникалық процесті қарқынды дамудың маңызды факторы. Курс мелиоративтік іс-шараларды терең зерттеуге, ауыл шаруашылығын тиімді жүргізу үшін және оларды бағалауға бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты - магистранттарды жер өнімділігін арттыру, жоғары және тұрақты өнімділік алу және жерді мелиорациялау жұмыстарының қоршаған ортаға әсерін бағалау мақсатында жерді мелиорациялау іс-шараларын жобалаудағы кәсіби және практикалық дағдыларды дамыту үшін қажетті топырақ мелиоративтік бағалау саласындағы негізгі ғылыми және тәжірибелік білім беру.
Міндет
  • Қолайсыз табиғатты түбегейлі жақсарту үшін (гидрологиялық, топырақ, агроклиматтық) және жерді және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану барысында магистранттарға ұйымдастырушылық және техникалық қызметтің практикалық дағдыларын үйрету, негізгі теориялық және әдіснамалық ережелерді қарастыру қазіргі заманғы ауыл шаруашылық жерлерін рекультивациялау, принциптері мен әдістері топырақты рекультивациялау бойынша зерттеулерді қарастыру; Әр түрлі міндеттерді шешу үшін елді мекендерді және ауыл шаруашылық жерлерін рекультивациялау бойынша теориялық және тәжірибелік білім алу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • жерді мелиорациялаудың қазіргі заманғы және перспективалық инженерлік әдістері (гидротехникалық, агромелиоративтік, ормандарды молықтыру және т.б.), қағидаларжерді рекультивациялау жөніндегі іс-шаралар мен жүйелерді есептеуді білуі шарт. Магистрант табиғи ортаға әсер ету әсеріндегі өзгерістер рекультивация, олардың салдарларын сауатты бағалау, өкілдік ету топырақ қасиеттерінің режимін оңтайландырудың ықтимал жолдарының себебін түсінуі керек.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Магистрант нақты инженерлік мелиорациялық шешімдер мен өзара байланыс топырақ қабатының генетикалық ерекшеліктерінің ішкі жағын ашуға қолдануға болады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • өндірісті ұйымдастыруды жоспарлап, ұйымдастырады ауыл шаруашылығындағы үрдістер; ауыл шаруашылығы техникасын, тыңайтқыштарды, химиялық және агротехникалық өсімдіктерді қорғау өнімдері; қолданысқа енгізу тиімді қамтамасыз ететін ресурс үнемдейтін технологияларды өндіру топырақ-климаттық жағдайларды пайдалану және топырақ құнарлылығын арттыруды шеше білуі керек.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Дағдылар мен қабілеттерін, психикалық еңбектің ұтымды әдістерімен және іскерлік қарым-қатынас шеңберіндегі практикалық мәселелерді шешу бойынша жеке, тәуелсіз, топтық және ұжымдық жұмысты ұйымдастыра білуі шарт.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Тақырыптың мәнін, жобалау принциптерін, әдістерін және ерекшеліктерін білу, түрлі мелиоративтік объектілерді және олардың жұмыс істеу жүйелерін құру. Кез-келген аумақтардың мелиорациялық жағдайын, олардың қоршаған ортаға әсерін бағалау әдістерін үйренуі маңызды.
Негізгі әдебиет
  • 1. Сельскохозяйственная мелиорация Б.С. Маслов. А.И.Безменов. В.Ф.Пастухов.П.А.Черний.-М.: 2004.-511 с. 2. Жансугуров А.А. Повышение плодородия почв при мелиорации.- Алма-Ата: Кайнар. 2007.122 с' 3. Почвы аридной зоны как ооьект орошения B.B.Liopoe. П.Г.Минашина. - М.: На\ка. 2004. - 222 с. 4. Аверьянов С.Ф. Практикум по сельскохозяйственным мелиорациям. – М.: Колос, 1963. 5. Костяков А.Н. Основы мелиорации. – М.: Сельхозгиз, 1960.-622с. 6. Маслов Б.С., Безменов А.И. и др. Сельскохозяйственная мелиорация. – М.: Колос, 1984. – 511 7. Мелиоративные системы и сооружения. СНиП 2.06.03-85. - 2006. 8. Руководства по проектированию и изысканиям объектов мелиоративного и водохозяйственного строительства в Республике Беларусь (Р11И-82). 9. Голченко М.Г. Оросительные мелиорации. - Минск: Вышэйшая школа. 2004. 10. Справочник по орошению дождеванием / Под ред. М.Г.Голченко и А.И.Михальцевича. - Минск: Ураджай. 2003. 11. Создание и использование культурных пастбищ (Рекомендации) / Руденко Е.В.. Синицын Н.В.. Башлаков Н.Ф. и др. - Минск: Ураджай. 2008. 12. Справочник механизатора - мелиоратора ' В.А. Скотников. А.А. Маценский. В.П.Кондратьев и др. Под ред. В.А.Скотникова. - Минск: Ураджай. 2002. 13. Кондратьев В.Н. Гидравлические сеялки для \ крепления откосов. - М. 2008. - 80 с. I I. Справочник мсханизатора-агрохимика/Пол ред. В.А.Скотпикова. - Мн.:Ураджай. 2005. - 320с.