Инновационные технологии почвенно-агрохимической оценки земель

Сипаттама: Пән агродержавалардың әлемдік тәжірибесін зерттеу негізінде білім алушыларда агроландшафттардың топырақ және өсімдік жамылғысының экологиялық жағдайын бағалаудың қазіргі заманғы әдістері, топырақ құнарлылығын тозудан қорғау және топырақтың өнімділігін арттырудағы агротехнологияларды және өсімдіктерді қорғау құралдарының тыңайтқыштарын алу және қолдану технологиясындағы инновацияларды, АӨК-та топырақ құнарлығын жақсарту үшін қазіргі заманғы өндірістің тиімді инновациялық технологияларын қолдану қабілетін қалыптастыруға бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәндерді оқып-үйрену мақсаты студенттердің агроөнеркәсіптік кешендегі процестерді топырақтың құнарлылығын жақсарту және өсімдік шаруашылығы жүйелерін жетілдіру үшін заманауи өндірісте қолданылатын тиімді инновациялық технологияларды пайдалану мүмкіндігін дамыту болып табылады. Сонымен қатар инновацияларды дамыту дағдыларын қалыптастыра отырып, топырақтың құнарлылығын арттыру, ауыл шаруашылығының өнімділігін арттыру қоршаған ортаға антропогендік жүктемені төмендетуге мүмкіндік береді және қоршаған ортаның сапасын жақсарту жөніндегі қызметті болжайды. Агроценоздағы топырақ құнарлылығын жақсарту үшін заманауи инновациялық технологияларды менгеру; Жерді топырақ-агрохимиялық бағалаудың заманауи инновациялық технологияларын қолдану дағдыларын игеру.
Міндет
  • - топырақ құнарлылығын жаңғыртудың заманауи технологияларын зерттеу; - топырақтың құнарлылығының жаңғыртылуының инновациялық әдістерін дамыту; - топырақ құнарлылығын бақылау және ұтымды жолдарды табумен қатар топырақтың құнарлылығын оңтайландыру болып табылады. агроЦеноздағы құнарлылықты жақсарту үшін қазіргі заманғы технологияларды білу; ауыл шаруашылық технологиясында инновациялық процестерді құру әдістерін игеру, өндірістегі инновацияларды тарату және өндірістегі инновацияларды тарату әдісін қолдану болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • білу: инновацияның ұғымдары мен стратегиялары, инновациялық және инновациялық процестерді жіктеу, ғылыми-технологиялық насихаттау және инновациялық жетістіктерді жылжыту, сатылар ақпараттық және консалтингтік қызметтерді дамыту, ұйымдастырушылық ауыл шаруашылығындағы инновациялық менеджмент құрылымдары мен субъектілері, топырақта инновацияны дамыту бағыты - жерді агрохимиялық бағалай білуі керек. инновацияның тұжырымдамасы мен стратегиясы; - инновацияларды және инновациялық процестерді жіктеу; - топырақтану, агрохимия және экология саласындағы инновацияларды дамыту бағыттары; - топырақ пен өсімдіктерді зерттеудің заманауи әдістерінің мәні, оларды қамтамасыз ету; - ғылымның заманауи жетістіктерін және жетілдірілген инновациялық жобалардағы технологиялар қолдануға дайындығы болуы шарт.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • патенттік зерттеулер жүргізеді және өз қызметін жүзеге асырады инновациялық қызметтің нәтижелерін қорғау, агроөнеркәсіп кешенінің ақпараттық-кеңес беру қызметі инновациялық жетістіктер іс шараларын жүзеге асырады. экономикалық субъектілерде тыңайтқыштар мен мелиоранттардың тиімділігін экологиялық және экономикалық бағалау, топырақтың сапасын және оларды бағалауды ескере отырып, жер ресурстарын ұтымды пайдалану. далалық дақылдарды егудің жаңа технологиялары бойынша инновациялық база жасау. Топырақта қазіргі заманғы жолдары мен әдістерін негіздеу - жердің агрохимиялық құрамының мәселелерін шешуді меңгеру керек.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Топырақ өңдеу сапасын бағалау; - агроөнеркәсіптік топтау және ауыл шаруашылық жерлерін бағалау; - Өнеркәсіптік химиялық заттарды және жергілікті ресурстарды ұтымды, ғылыми негізде пайдалану негізінде топырақтың құнарлылығын, өсімдік өнімділігін арттыруды бағалау; ауыл шаруашылық жерлерін топыраққа тексеру әдістері мен принциптері, топырақтың құнарлылығын бағалау және топырақ карталарын және картограммаларды жасау; - өсімдіктердің, топырақтың, тыңайтқыштардың және мелиоранттардың химиялық құрамын анықтау үшін қазіргі заманғы құрылғыларда жұмыс жасау; - заманауи есептеу техникасы, кеңсе техникасы, байланыс және коммуникациялармен жұмыс істеу дағдыларын анықтай білуі керек.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып, топырақтың жай-күйі мен құнарлылығын агрохимиялық мониторинг жүргізу тиімділігін анықтау мүмкіндігіне ие болуы керек. Агрохимиялық мониторинг әдіснамасын әзірлеу, оның ішінде дерекқордың құрылымы мен мазмұны, құнарлы индикаторларды картаға түсіру. Ауыл шаруашылығының заманауи агрохимиялық жай-күйін және белгілі бір уақыт аралығында туудың негізгі көрсеткіштерінің өзгеру динамикасын зерттеу мүмкіндігіне ие болуы керек.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • агроөнеркәсіптік кешендегі инновациялық процестерді пайдалану дағдылары - өсімдік шаруашылығын өндірудің экологиялық қауіпсіз және үнемді технологияларын жобалау және енгізу дағдылары және түрлі ауыл шаруашылық ландшафттарының топырақ құнарлылығын қалпына келтіру.
Негізгі әдебиет
  • а) основная литература: 1. Дубовик В.А. Сохранение и повышение плодородия почв в основных агроклиматических поясах России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Дубовик, И.П Копытин.. – М.: ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013. – 180 с. – Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=system/files/2_7.pdf, по подписке. — Загл. с экрана. – Яз.рус. 2. Кузин Е.Н. Изменение плодородия почв [Электронный ресурс]: монография / Е.Н. Кузин, А.Н. Арефьев, Е.Е. Кузина. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. – 266 с. - Режим доступаhttp://ebs.rgazu.ru/?q=system/files/6_9.pdf, по подписке. — Загл. с экрана. – Яз.рус. 3. Кирюшин, В.И. Классификация почв и агроэкологическая типология земель [Электронный ресурс] : учеб.пособие. ‒СПб. : Лань, 2011. ‒ 284 с. ‒ Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71751, по подписке. — Загл. с экрана. – Яз.рус. Дополнительная литература: 1. Якушев, В.П. На пути к точному земледелию. - СПб: Изд-во ПИЯФ РАН. 2002.- 458 с. 2. Личман, Г.И. Перспективы развития и введения в сельское хозяйство точного земледелия. / Личман, Г.И., Марченко Н.М. / В сб. «Перспективные технологии для современного сельскохозяйственного производства». – СПб., 2007. – С. 91 – 100.