Инновации в управлении агробизнесом

Сипаттама: Пәнде аграрлық салада инвестициялық (инновациялық) жобаны әзірлеу, дайындау және жүзеге асыру үдерісінің барлық компоненттерін дайындау қажеттілігі ескерілген. Бұл бағдарламаның бәсекелестік артықшылығы - қазіргі заманғы аграрлық технологияларды меңгерген магистранттарға, олардың нақты кәсіпорындардың жағдайына бейімделу ерекшеліктеріне назар аударылуында.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • «Агроөнеркәсіптік кешендегі инновациялар» пәнінің мақсаты - аграрлық жобаларды іске асырудың барлық сатыларында аграрлық жобаларды басқаруға қабілетті, ресурстық және ұйымдастырушылық қолдау бойынша тиімді шешімдер қабылдау, инновациялық және инвестициялық процестерді интеграциялау және компания жобаларының оның тұрақты дамуы үшін интеграцияланған портфолиосын жоспарлау мақсатында жаңа типтегі мамандарды даярлау,
Міндет
  • Пәннің мақсаты: магистранттарға агроөнеркәсіп кешеніндегі кәсіпорынның сыртқы және ішкі орта жағдайын талдау негізінде инновациялық үрдісті басқару дағдысын қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • пәнді оқыту нәтижесінде магистранттар тәуекелдерді жою және азайту мәселелерін білуге және түсінуге тиіс; инвестициялық жобаларды іске асыруға қаржы-экономикалық, бюджеттік және өңірлік мүдделердің сәйкестігін тексеру, түрлі мүдделерді теңестіру жөніндегі шараларды әзірлеу; ауылдық тауар өндірушілерге өндірілетін өнім өндіру және маркетингтің жаңа технологияларын әзірлеуде, прогрессивті экономикалық әдістермен, ұтымды басқару шешімдерін қабылдауда жәрдемдесу;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша нақты іс-шараларды жоспарлау; жобаны іске асыру үшін қажетті ресурстарды сатып алу рәсімдерін ұйымдастыру; жобаны іске асыру барысында өндірілген өнімдер мен қызметтерді сату үдерістерін басқаруға қатысу; инвестициялық жобаға қатысатын ұйымдар арасындағы өзара іс-қимылды ұйымдастыру; жобаны іске асыру мониторингін ұйымдастыру және оның нәтижелерін қорытынды бағалау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ғылыми-техникалық және экономикалық ақпаратты, отандық және шетелдік озық тәжірибені жинақтау, өңдеу, талдау, жалпылау және жүйелендіру; зерттеу әдістерін әзірлеу және жаңа әдістерді меңгеру, бақылау нәтижелерін өңдеу және талдау; Агроөнеркәсіптік кешендегі жобаларды талдау және басқару әдіснамасын жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар әзірлеу; зерттеу нәтижелері бойынша ғылыми-техникалық есептерді, шолулар мен ғылыми жарияланымдарды дайындау; АӨК-ні дамытуды қолдайтын жобаларды бағалау мен басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • облыстың, өнеркәсіптің, ұлттық экономиканың және белгілі бір мүдделі тараптардың мүдделерін ескеретін жан-жақты бағалау негізінде ұтымды жобалық шешімдерді әзірлеу және қабылдау кезінде ауылдық тауар өндірушілерге көмек көрсету;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • сатып алынған білім мен дағдыларды оқыту арқылы тарату, сондай-ақ ауылдық тауар өндірушілер мен басқа әлеуетті тапсырыс берушілердің жеке және топтық кеңес беруі;
Негізгі әдебиет
  • 1 Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Прогресс, 2007. 2 Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление. Принципы и международная практика.- К.: Абсолют-В.- 2008.- 351с. 3 Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник.- 2-е изд., перераб. И доп.-М.: Гардарика, 2008.- 296с. 4 Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций.- М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2009.- 288с. 5 Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4.-М.: «ИНФРА», 2009.- 344с. 6 Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов /Пер. с англ. Под. Ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008.- 576с. 7 Фахутдинов Р. Стратегический менеджмент. М.: 2011. 8. Информационный портал Агро-спутник [Электронный ресурс]/ Спасут ли инвестиции сельское хозяйство? – Режим доступа: http://www.agro- sputnik.ru/index.php/news/184-spasut-li-innovacii свободный. – Загл. с экрана. - (дата обращения 18.02.2016г.) 9. Ушачев И. Г. Внутрихозяйственные экономические отношения в сельскохозяйственных предприятиях АПК: экономика и управление. 2004. № 5. С. 3-12. 10. Геокурс [Электронный ресурс]/ Системы параллельного вождения. – Режим доступа: http://agrogps.kz/, свободный. – Загл. с экрана.- (дата обращения 18.02.2016г.)