Аэрокосмические методы исследования, контроля и оценки использования земель

Сипаттама: Курс Жерді қашықтықтан зондтаудың заманауи әдістерін, аэроғарыштық түсірістердің түрлерін, табиғи ресурстарды зерттеу үшін заманауи ғарыштық бағдарламаларын, дешифрлеу технологиялары мен әдістерін, жерді пайдалану мониторингісін жүргізуде ғарыштық суреттерді қолданудың негізгі бағыттарын зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Жерді қашықтықтан зондтаудың түрлі әдістерімен инженерлік-техникалық құрылымын оқып білу және ЖҚЗД жерлерді пайдалануды бақылау мен бағалау өндірісінде қолдануы
Міндет
 • Түрлі тәсілдер арқылы ароғарыштық түсіріс жүргізудің теориялық негізін игеру және нақты есептерді шешудегі дистанционды зондтау мәліметтерін талдаудың практикалық әдістерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • жер ресурстарын тиімді пайдалану саласындағы шешім қабылдаудың негізгі дағдыларын пайдалану және қолдану дайындығы;
 • знание физических основ ДЗЗ и применения космических снимков для решения прикладных задач в области землеустройства и кадастра
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • жерді қашықтықтан зондтау, ГСНЖ және өлшеу нәтижелерін өндеу үшін арнаулы бағдарламаларды қолдану саласындағы проблемаларды шешу үшін алгоритмдер, бағдарламалары мен әдістерін әзірлеп білу:
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • эксперименттер, өңдеу, құрастыру, талдау және жобалау жетістіктерін ұйымдастыру және өткізу қабілеті;
 • способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя самые современные информационные технологии, критически осмыслить полученную информацию, выделить в ней главное, создать на ее основе новое знание;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;
 • способность к руководству внедрением разработанных технических решений и проектов;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • мультимедиалық технологияларды жүзеге асыру мүмкіндігі, ғылыми зерттеу және технологиялық өндірсінің виртуалды шешімі, сандық көп өлшемді кеңістікті модельдеу;
Негізгі әдебиет
 • "Геодезия и картография", "Геопрофи", "Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка", "Геодезия және маркшейдерия" журналдары