Генная инженерия с основами биометрии

Сипаттама: Өсімдіктердің генотипі мен фенотипі туралы ақпаратты жинау, статистикалық көрсеткіштерді алу және бағалау, эксперименталды Материалды өңдеу нәтижелерін түсіндіру, корреляциялық тәуелділіктерді талдауды орындау және регрессиондық модельдерді құру бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастырады және кездейсоқ шамаларды тарату кестелері мен статистикалық қатарларды құру, іріктеудің статистикалық көрсеткіштерін бағалау, статистикалық көрсеткіштердің өзгерістерін талдау және гендік инженериядағы олардың өзара байланыстарын қалыптастырады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер