Білім беру бағдарламасы

Код – Мамандық 7M08301 - Орман ресурстары және орман шаруашылығы
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Мақсаты осы саладағы білімді, іскерлікті және тәжірбиелік дағдыларды қамтитын қазіргі индустриялық даму жағдайында ғылыми, өндірістік және білім беру қызметін жүргізу кезінде орман шаруашылығы және елді мекендерді көгалдандыру саласында қолдануға қажетті жалпы және арнайы құзыреттерді қалыптастыруға бағытталған.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

«Қазақстандағы орман шаруашылығын дамытудың жай-күйі мен перспективалары»,
- орман тұқым шаруашылығын жүргізу әдістері, іріктеу және генетикалық негізде тұрақты орман тұқым базасын ұйымдастыру;
- ұйымдастырушылық және басқарушылық: орман шаруашылығын ұйымдастыру және басқару саласында кәсіби компьютерлік бағдарламаларды меңгеруді қамтамасыз етеді; бәсекеге қабілетті және іскер ортада кәсіпкерлік және қаржылық қызметтің нысандарын, принциптерін және стратегиясын зерттеу
Кәсіби қызмет объектісі:

ҚАЗОРҒЗИ,Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы басқармасы, Қазақстан Республикасының барлық орман шаруашылығы кәсіпорындары, республикалық, облыстық, аудандық мемлекеттік орман мекемелері; акционерлік қоғамдар, өндірістік кооперативтер, ЖШС, жасылдандыру және т.б.
орман шаруашылығы; орман шаруашылығы саласындағы ғылыми-зерттеу институттары; жоғары, орта кәсіптік
оқу орындары; ағаш өңдеу кәсіпорындары;
Кәсіби қызмет түрлері:

ормандарды қорғау, бастапқы, аралық және рекреациялық орман пайдалану, орман дақылдарын өсіру және көгалдандыру материалдарын өсіру, елді мекендерді абаттандыру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру.
Кәсіби қызметінің функциялары:

Орман шаруашылығы, орман шаруашылығын және көгалдандыру жұмыстарын сапалы бақылау және жүргізу функцияларын және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Ғылымның негізгі мәселелерін, оның функциялары мен даму заңдарын қозғау, ғылыми және әдіснамалық сәйкестікті идеологиялық бағдармен біріктіру. Философия саласындағы негізгі мәселелерді анықтап, ғылым әдіснамасының рөлін сипаттау; Орман шаруашылығы саласындағы ағымдағы әдістемелік, методологиялық мәселелерді сипаттау
2. Орман шаруашылығында қазіргі заманғы технологиялық жабдықтарды пайдалану дағдылары мен қабілеттері Орман шаруашылығының орман пайдалануында заманауи технологиялық жабдықтарды пайдалану дағдылары мен қабілетін қолдану
ормандарды өрттен, зақымданудан, зиянкестермен және аурулармен күресу үшін жұмысты ұйымдастыру және жүргізу
3. Шет тілдерін кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде еркін пайдалану мүмкіндігі. C1-C2 халықаралық стандарттар деңгейінде шет тілін және ғылыми стильдің грамматикалық сипаттамаларын игеру; халықаралық ортада жұмыс істей білу.
4. Жүйелі талдау және оқу тұжырымдамаларын таңдау қабілеттеріне ие болу. Жоғары білім берудегі педагогика мен психология туралы базалық білімге ие болу, жоғары білімнің қазіргі парадигмасын сипаттау.
5. Орман дақылдары үшін ағаш және бұта түрлерінің ассортиментін қалыптастыру; әртүрлі агроландшафттардағы орманмелиоративтік іс-шараларды өндірістік іске асыру Ағаш-бұта өсімдіктерінің морфологиясы мен биологиясын, орман биогеоценоздарының даму заңдылықтарын, орман ресурстарының құрылымын, орман шаруашылығы өндірісін ұйымдастыруды және оның өсімін молайтуды қамтамасыз етуді негізгі білімді меңгеру
6. Зерттеудің қабілеті ғылыми әдістерін пайдалану, орман экожүйелерінде құрылымдық-функционалдық байланыстарды анықтау; орман ресурстарының негізгі элементтерін бағалау Орман экожүйесіндегі құрылымдық және функционалдық байланыстарды зерделеу
7. Орман экожүйелерінде құрылымдық-функционалдық байланыстарды анықтау, зерттеудің ғылыми әдістері мен заманауи әдістерін қолдану қабілеті; Қазақстан Республикасы орман ресурстарының негізгі элементтерін бағалау Инновациялық зерттеулер мен орман шаруашылығын дамыту практикасына талдау жасай білу
8. знать условия жизни древесных растений, особенности различных древесных растительных сообществ;  методы сохранения продуктивности и экологических функций леса, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия; Орманның өнімділігі мен экологиялық функцияларын сақтау әдістерінің теориялық негіздерін сипаттау, биологиялық және ландшафтық әртүрлілікті зерделей білу;
9. Орман шаруашылығындағы ормандардың қалыптасуы және орманның таксациялық процестерінің принциптерін түсіну және білу Орманның таксациялық есептеулерін, сондай-ақ орман шаруашылығының технологиялық процестерін түсіндіре білу
ландшафтық сәулет объектілерін жобалау және пайдалану, жасыл алаңдарды және саябақтарды реконструкциялау бойынша жұмыстарды ұйымдастырады және жүргізеді
10. Материалды-техникалық жабдықтануды жоспарлау, орман шаруашылығы саласындағы дағдылар Орман шаруашылығы кәсіпорнының және оның бөлімшелерінің материалды-техникалық жабдықтануды жоспарын дайындау, орман алаңдарын технологиялық жобалау
Табиғи және жасанды орманды қалпына келтіру және орман өсіру кезінде орман тұқымдарын іріктеу және орман өсіру принциптеріне сәйкес орман дақылдарын өсірудің қазіргі заманғы әдістерін білу және меңгеру.