Адаптивные методы прогнозирования параметров технологических процессов

Сипаттама: Пәнде алдыңғы кезеңде жасалған және әртүрлі ақпараттық құндылықтарды есепке ала отырып, болжамдардың нәтижесін есепке ала отырып өзгеретін жағдайларға жылдам әрекет ете алатын математикалық үлгілерді өздігінен реттейтін математикалық үлгілерді жасауға мүмкіндік беретін адаптивті болжау әдістерін үйренеді. Жұмыс техникалық жүйелерінің жай-күйін қысқа мерзімді болжаудың адаптивті әдістерін пайдалану қарастырылған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Өз құрылымын жедел бейімдей алатын берілгендерді есептеу үлгілерін және шарттардың өзгеру параметрлерін меңгеру. Бейімделу үлгілерінің болжау құралы бүгілу шегіндегі сияқты жалғыз «уақыт» факторы бар математикалық үлгі болып табылады.
Міндет
 • Математикалық бейімдеу әдістерін қолдана отырып үлгілерді зерттеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Көпқырлы күрделі техникалық жүйелерді үлгілеу және болжау жұмысын түсіну және меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Берілген әдістер көмегімен техникалық-экономикалық сипаттамаларының және технологиялық үдерістердің ауыспалы параметрлерінің өзгеруінің дамуын, құрылғының эксплуатациясы және атқарылған жұмысына байланысты жиілік көрсеткіштерінің қабылдамауын сипаттауға болады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Бейімделу үлгілері икемді болғанымен кез келген уақытта олардың әмбебаптылығына, жарамдылығына сенімді болу мүмкін емес. Белгілі бір үлгілерді жасау үшін шынайы үдерістің заңдылықтарын ескеру қажет. Зерттеуші үлгіде шынайы үдерісте бақыланатын бейімделу ерекшеліктерін ескеруі керек.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыруға, командаға басшылық жасауда тәжірибе мен дағдыларды пайдалану 2. өздерінің пәндік саладағы негізгі мәселелерді түсініп, оларды шешу әдістері мен құралдарын таңдау 3. өзгеретін жағдайларға бейімделу, жинақталған тәжірибені асыра бағалау, олардың мүмкіндіктерін талдау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Кіріс айнымалыларының қабылдауы бар болжаудың математикалық үлгісі өңделуі қажет; кіріс белгілерінің әдістері және сарапшы жүйені оқу әдістері;
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Адаптивті болжау әдістеріне кіріспе. Курстың мақсаты мен міндеттері.
 • Адаптивті технологиялар
 • Адаптивті технологиялардың мәселелері мен болашағы
Негізгі әдебиет
 • 1. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. – М.: Финансы и статистика, 2003. 2. Манасян С.К. Моделирование и прогнозирование сложных многоаспектных систем / Новые информационные технологии. – Тбилиси, 1990. 3. Давнис В.В., Тинякова В.И. Адаптивные модели: анализ и прогноз в экономических системах. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2006. 4. Цугленок Н.В. Энерготехнологическое прогнозирование. – Красноярск: КрасГАУ, 2005.