Информационные технологии картографирования

Сипаттама: Пән картографияда қолданылатын ақпараттық технологиялардың техникалық құралдарын, ақпараттық жүйелерді, ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу үшін арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану дағдыларын, цифрлық карталарда объектілерді бейнелеу тәсілдерін зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Магистранттардың заманауи инновациялық технологияларды қолдана отырып картографиялауды ақпараттық қамтамасыз ету саласында білім алуы
Міндет
 • картографиялаудың сандық технологияларының негізгі принциптері мен әдістерін зерттеу;
 • кеңістіктік деректердің негізгі модельдерін зерттеу;
 • географиялық ақпараттық жүйелердің теориялық негіздерімен, қызмет ету және қолдану принциптерімен танысу;
 • кеңістіктік-уақытша модельдеудің жалпы аналитикалық операциялары мен әдістерін білу;
 • типтік геоақпараттық пакеттердің құрылымын, картографиялық жұмыстарды ақпараттық қамтамасыз етудің стандарттары мен санаттарын зерделеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Инновациялық технологияларды қолдана отырып, түрлі картографиялық жұмыстарды орындау әдістері, тәсілдері, технологиялары;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Түрлі картографиялық жұмыстарды әзірлеу кезінде автоматтандыру құралдарын пайдалану және техникалық тапсырмаларды құрастыру және әзірлеу қабілеті;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Міндеттер қою және зерттеу әдістерін таңдау, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін түсіндіру және ұсыну қабілеті;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Түрлі жұмыстарды картографиялау кезінде қазіргі заманғы жабдықтарды, аспаптар мен зерттеу әдістерін пайдалана отырып, ғылыми-зерттеу және өндірістік әзірлемелерді өз бетінше орындауға дайын болу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыруда, ұжымды басқаруда іскерліктер мен дағдыларды практикада қолдану қабілеті;
 • Әзірленген техникалық шешімдер мен жобаларды енгізуді басшылыққа алу қабілеті.
Негізгі әдебиет
 • Карманов А.Г.., Кнышев А.И., Елисеева В.В. Геоинформационные системы территориального управления. – С-Пб: ИТМО, 2015