Бизнес-планирование инновационных проектов

Сипаттама: Бизнес-жоспар жаңартпашылық идеяны жүзеге асыру негізі ретінде. Бизнес-жоспарлау фирманың экономикалық стратегиясының элементі ретінде. Бизнесті жоспарлауды ұйымдастыру. Бизнесті басқарудағы бизнес-жоспардың рөлі мен орны. Типтік бизнес- жоспардың аналитикалық бөлімдері. Типтік бизнес- жоспардың негізгі бөлімдері. Инновациялық жобалардың бизнес-жоспарының негізгі элементтері. Бизнес-жоспарлаудың технологиясы. Басқарушылық бизнес-жоспар. Бизнесті басқарудың әдістемелік міндетін шешу және жобалардың бизнес-жоспарлары. Бизнес-жоспарлаудағы ақпараттық технологиялар.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Жаңартпашылық қызметті бизнесті жоспарлау аймағында ғылыми және тәжірибелік, теориялық дағдыны магистранттарда қалыптастыру, жоспарлауда заманауи ақпараттық технологияны пайдалану аумағында шешімдерді қабылдауды дағдылану мен білу қажет.
Міндет
  • - инновациялық қызметті бизнес- жоспарлаудың мәнің, жоспарлауда қолданатын негізгі терминологияларын білу; - ЕАЭЕ елдері мен Қазақстан Республикасындағы инновациялық қызметті жоспарлаудың экономикалық және құқықтық негіздері жайлы хабардар болу қажет;- инновациялық дамудағы бизнес жоспардың типтері мен түрлерін білу керек; - инновациялық қызметтегі жоспарлау технологиясы мен әдістер жұйесін меңгеру; - IT- технологияны қолдану арқылы инновациялық даму дың бизнес-жоспарын бағалауды өткізе және жобалай білу керек.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • инновациялық қызметтегі бизнес-жспарлаудың мәнін, бизнес-жоспарлауда қолданылатын негізгі терминологияларды білу; инновациялық дамудағы бизнес-жоспар типтері мен түрлері;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • ЕврАзЭС елдері мен Қазақстан Республикасындағы инновациялық қызметтегі бизнес- жоспарлау технологияларымен заманауи әдістерді қолдану, инновациялық жобалардағыы бизнес жоспарлауда IT- технологиясын қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Инновациялықжобаларды бизнес-жоспарлау аумағында өзіндік ой-пікірді қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Инновациялық қызмет пен бизнес-жоспарлау аймағында заманауи коммуникативті қабілетті игеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Заманауи білім алу жүйесін меңгеру мен өзін-өзі білуге икемді болу керек.
Негізгі әдебиет
  • 1. Н.Д. Стрекалова «Бизнес-планирование», Учебное пособие, М. «Питер», 2009 г. 2. Д.Рябых, Е.Захарова. «Бизнес-планирование на компьютере», М. «Питер», 2009 г. 3. К.Н. Петров «Как разработать бизнес-план. Практическое пособие с примерами и шаблонами»,М. «Вильямс», 2008 г. 4. «Финансовый бизнес-план» М. Финансы и статистика 2000 г. 5. В.З. Черняк, А.В. Черняк, И.В. Довдиенко «Бизнес планирование» М. Издательство РДЛ 2000 г. 6. К.В. Пивоваров «Бизнес-планирование» М. Издательско-книготорговый центр «Маркетинг» 2001 г. 7. Э.А. Уткин, Б.А. Котляр, Б.М. Рапопорт «Бизнес планирование» М. Издательство «ЭКМОС» 2001 г. 8. Н.П. Малышев Анализ и экономическая оценка инвестиционных проектов – ВКГТУ. Учебное пособие. 2000. 9. Н.П. Малышев Электронный учебник. «Инвестиционное проектирование и анализ проектов» – ВКГТУ. Лаборатория Мультимедиа. 2011. Дополнительная литература: 1 http:// www.pro-invest.com 2 http://www.cfin.ru 3 http://www.risk-management.ru 4 http://www.riskmanager.ru 5 http://www.invest-info.ru 6 Специальное лицензионное компьютерное программное обеспечение "Project Expert", COMFAR, Альт-Инвест