Оценка эффективности инновационных проектов

Сипаттама: Инновациялық қызметтің тиімділігін бағалау жеке, қолданылатын тәсілдер мен әдістер спектрі бойынша өте бай, инвестициялық талдау шеңберінен алыс шығатын экономикалық білім саласы болып табылады. Осыған байланысты белгісіздік және жоғары тәуекелдер жағдайында инновациялық жобаларды іске асырудың орындылығын негіздеу, олардың тиімділігін талдау, оларды қаржыландыру көздері мен әдісін таңдау саласындағы мамандардың тәжірибесін пайдаланудың өткір қажеттілігі туындайды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Магистранттардың кәсіпорынның инновациялық қызметі, аталған сферада басқарушылық шешімдер қабылдауы, сонымен қатар инновациялық жобалардың тиімділігін бағалау және жобалау бойынша, қаржыландыру тәсілдерін таңдауда тәжірибелік дағдылар алу, аумағында кешенді экономикалық білім алулары. Аталған пәнді игеру басқарудың барлық деңгейлерінде инновациялық инвестициялау аумағында шешімдер қабылдау және тәжірибелік дағдыларды қалыптастыруға көмегін тигізуі керек.
Міндет
 • Инновациялық инвестициялау аумағында шешімдерді аналитикалық дәлелдеудің тәжірибелік дағдыларын құрастыру, инновациялық қызметтің түйінді ұғымдары және ережелерін меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Инвестициялық сипаттағы инновациялық шешімдерді қабылдауға әсер ететін факторлар, инновациялық қызмет орны мен ролін, инновацияның әр түрлі түрлері жөніндегі қөзқарастар. Инновациялық жобау құрылымы мен кезеңдерін, инновацияны бағалауға әдістемелік тәсілдерді, жобаларды қаржыландырудың көздері мен тәсілдерін білу керек.
 • Знать структуру и этапы инновационного проектирования, методические подходы к оценке инноваций, способы и источники финансирования проектов
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Инвестициялық сипаттағы инновациялық шешімдерді қабылдауға әсер ететін Инновациялық жобалардың бизнес-жоспарларын жасауда тәжірибелік дағдылар және инновациялық жобалар тиімділігін бағалаудың әр түрлі әдістерін қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Инновациялық инвестициялау аумағында шешімдерді дәлелдеу бойынша нақты есептерді шешу кезінде, пәнді оқу процесінде алынған, теориялық білімдерді қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жобаларды қаржыландырудың мақсатқа лайықтылығы жөнінде шешімдер қабылдау кезінде ақпараттық технологияларды және коммуникативтік есептерді шығару кезінде қазіргі техникалық құралдарды қолдану.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Әдістемелік принциптер және талдау тәсілдерін қолданумен инновациялық жобалардың тиімділігін бағалауды жүргізу; бизнесті тиімді жүргізудің бағасы үшін, сонымен қатар басқару шешімдерін қабылдау мақсатында талдау нәтижелерін қолдану туралы объективті аналитикалық қорытынды.
Негізгі әдебиет
 • 1. Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года № 373-II «Об инвестициях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.02.2012 г.). 2. Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 534-IV «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности». 3. Кадерова Н.Н. Финансирование и кредитование инвестиций: учебн. пособие. Алматы: Экономика, 2008 г. 4. Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 609 с. 5. Просветов Г.И. Финансовый анализ: задачи и решения: Учебно-практическое по-собие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2009. – 374 с. 6.Инновационный менеджмент: Учебник/ Под ред. проф. В.А. Швандара, проф. В.Я. Горфинкеля. — М.: Вузовский учебник, 2004.-382 с. 7. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. Л.Н. Ого-левой. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 238 с.
 • Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 609 с.
 • Просветов Г.И. Финансовый анализ: задачи и решения: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2012. – 374 с.
 • Инновационный менеджмент: Учебник/ Под ред. проф. В.А. Швандара, проф. В.Я. Горфинкеля. — М.: Вузовский учебник, 2014.-382 с.
 • Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. Л.Н. Ого-левой. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 238 с.
 • Предпринимательский кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК.