Бюджетирование

Сипаттама: Курс кәсіпорындағы жоспарлаудың негізгі әдіснамалық және ұйымдық-құқықтық аспектілерімен, бюджеттеу технологиясы мен экономикалық механизмімен, кәсіпорында бюджеттеу жүйесін енгізу мәселелерімен таныстырады. Пәнді оқу кәсіпорынның экономикалық даму жоспарларын әзірлеу дағдыларын, жоспарлау және бюджеттеу процесін басқару дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Магистранттарға қазіргі жағдайда кәсіпорынның бюджеттеу жүйесінің қойыу әдістемесін зерттеуді, бюджеттеу жүйесінің негізін практикалық қолданылуын және осылармен байланысты негізгі мәселелерді оқытуды қарастыратын кешенді дайындау
Міндет
 • компанияның жиынтық бюджетін құрастыру дәйектілігі мен қағидаларын зерделеу
 • компанияның жиынтық және операциондық бюджеттерінің негізгі көрсеткіштерін және оларды есептеу әдістерін зерделеу
 • бюджеттеу процесіне үйрету
 • жиынтық бюджеттің атқарылуын талдау мен бақылау әдістерін зерделеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • бюджеттік көрсеткіштерді талдау әдістерін, бюджеттеудің техникасы мен технологиясын, болжау мен жоспарлау әдістерін, жоспарлардың негізгі түрлерін зерделеу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • бюджеттік көрсеткіштердің талдауын жүргізуді, негізгі бюджеттік көрсеткіштерді есептеуді, әртүрлі деңгейдегі бюджеттерді жасауды үйрену
 • сметаның (бюджеттің) атқарылуын талдау әдістемесін, негізгі бюджеттік көрсеткіштерді есептеу әдістемесін, бюджеттеу техникасы мен технологиясын, болжамдау мен жоспарлау әдістерін меңгеру
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • өзінің жапымәдени және интеллектуалдық деңгейін дамыту мен жетілдіру қабілеттілігін бойына сіңіру; ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді қабылдау және олар үшін жауапты болуға дағдылану; меншіктің әртүрлі формасындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикалыұ ұызметтері мен бөлімшелерін басқаруға дағдылану; өз бетімен жаңа білімдер мен дағдыларды алуға қабілетті болу және өзінің кәсіби қызметінде жаңа білімдерін қолдануды үйрену
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • нақты экономикалық жобаның есептік-аналитикалық негіздемесін жасау үшін құрылған кіші топтың қызметін ұйымдастыруға дағдылану, аудиторлық тексерулерді жүргізгенде және есептік үдерісте коммуникативті мәселелерді шешу үшін заманауи техникалық құралдары мен ақпараттық технологияларды қолдану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • докторантурада білімін жалғастыру үшін және күнделікті кәсіби қызметіне қажетті жаңа арнайы білімдерді қабылдау дағдыларын меңгеру
Негізгі әдебиет
 • Смирнова О. П., Быков Д. Ю. Бюджетирование на предприятии: учеб. посо- бие / О.П. Смирнова, Д.Ю. Быков – Иваново, 2011.–96 с.
 • Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России. — М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001. - 544 с.
 • Немировский И.Б., Старожукова И.А. Бюджетирование. От стратегии до бюджета — пошаговое руководство. — М.: Издательский дом “Вильямс”, 2006. —510 с.
 • Бюджетирование в деятельности предприятия : учебное пособие / Н.В. Наумова, Л.А. Жарикова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 112 с.
 • Назарова В.Л. Бухгалтерский учет, Учебное пособие – Алматы: Экономика, 2011.