Учет и отчетность в отраслях реального сектора экономики в соответствии с МСФО

Сипаттама: Курс өндірістің технологиясы мен ұйымдастырылуына, мамандану дәрежесіне, басқару құрылымына сүйене отырып, экономиканың нақты секторының кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру теориясы мен практикасының негізгі мәселелерін ашады. Пән есеп беруді ұйымдастыру, құжаттық ресімдеу, есеп хат-хабарларын құру, құрылыс, ауыл шаруашылығы, мұнай-газ кәсіпорындары өнімдерінің өзіндік құнын калькуляциялау, оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау саласында практикалық дағдыларды қалыптастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Қаржылық есептің концептуалдық және негіздеуші қағидалары негізінде экономиканың нақты секторындағы қаржылық есептемелердің барлық нұсқаларын дайындау, шоғырландырылған қаржылық есептемені дайындау және т.б.
Міндет
 • ҚЕХС-на сәйкес қаржылық есептемелердің барлық нұсқаларын дайындауды үйрену, соның ішінде құрылыс саласындағы есеп пен есептемелер, ауыл шаруашылық кешеніндегі есеп пен есептемелер, мұнай-газ секторындағы есеп пен есептемлер, тау-кен қазушы кешеніндегі есеп пен есептемелер
 • знать специфические принципы, приемы и методы организации и ведения бухгалтерского учета и составлении отчетности хозяйствующими субъектами отраслей реального сектора экономики
 • знать международные стандарты бухучета, содержание учетной деятельности, приемы, методы, цели и способы ее осуществлении, возможности учета в решении предприятием управленческих задач в строительном производстве, в агропромышленном комплексе, в нефтегазовом секторе
 • уметь применять полученные знания на практике для целей контроля и анализа, изыскания финансовых ресурсов для увеличения объемов работ (услуг), выявления резервов снижения их стоимости и повышения рентабельности
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Салалардағы бухгалтерлік есеп жүйені ұйымдастыру принциптерімен, құрлымымен, құрамымен танысу
 • Салалардағы бухгалтерлік есеп функцияларын, кеңейтілген өндірісте олардың ролін білу
 • Экономиканың нақты сектор салаларының негізгі бухгалтерлік есеп категорияларын білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Экономиканың нақты сектордағы кәсіпорындардың салалық айырмашылықтарына қарай бухгалтерлік есеп жүргізу тәжірибесінде бухгалтерлік шоттарды жіктей алу, салаларда бухгалтерлік есепті ұйымдастыра алу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Алған білімді экономика салаларында бухгалтерлік есебін ұйымдастыруды қолдана білу нәтижесінде кәсіпорынның мүлкі мен олардың қайнар көздерінің есебін дұрыс жүргізуді білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Топта жұмыс істеуге қабілетті, өз ой топшылауын сауатты дәлелдей алады, жаңа шешімдер ұсынады, келісім таба алады, өз ойын коллектив ойымен салмақтайды
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білімдер алу машығын алады және білімін докторантурада жалғастырады. Кәсіби және тұлғалық өсуге ұмтылады
Негізгі әдебиет
 • «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептемелер туралы» ҚР Заңы, 2007 жылдың 28 ақпаны, № 234 – III (2014 ж. өзгертулер мен толықтырулармен)
 • Ұлттық қаржылық есептіліктің стандарты: Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығы, 31.01.2013 ж., № 50.
 • Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары (2013 ж. редакциясы) // www.minfin.kz
 • Төлешова Г.К. Дамыған қаржылық есеп. – Алматы: Экономика, 2005.
 • Нұрсеитов Е.О. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп. - Алматы: LEM, 2009. – 280 б.
 • Карибжанов О.М. Основы формирования финансовой отчетности в соответствии с МСФО. - Алматы: Центральный Дом Бухгалтера, 2012. – 122 с.
 • Скала В.И. Особенности оформления финансовой отчетности в аспекте МСБУ (IAS) №1. - Алматы: LEM (Лем), 2010. – 88 с.
 • Соколова Е.С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. - М.: ЕАОИ, 2008. – 186 с.