Тайм менеджмент

Сипаттама: Пән уақыт мәні, жұмыс және жұмыстан тыс уақыт, мақсат қою, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар, уақытты басқару әдістері сияқты сұрақтар кешенін оқып үйренуді қарастырады. Уақыттың мәні мен түрлері. Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспар-күнтізбелерді жасау негіздері. Мақсат қою. Жұмыс және жұмыс емес уақытты дұрыс бөлу принциптері. Өзіндік менеджмент.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер