Оперативный и интеллектуальный анализ данных

Сипаттама: Бұл курста деректерді интеллектуалды талдау технологиясының негізгі кезеңдері қарастырылады. Data Mining келесі әдістері зерттеленеді: факторлық талдау; кластерлік талдау және жіктеу; ассоциативті ережелерді іздеу; шешім қабылдау ағаштары; нейрондық желілер. Data Mining технологиясын пайдаланатын аспаптық құралдар. Data Mining технологиясы арқылы деректерді талдау процесі. Deductor аналитикалық платформасын қолдану арқылы деректерді талдау

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Деректерді интеллектуалды талдау әдістерін қолдану арқылы тәжірибе ұйымдастыруда магистранттарды ғылыми қызметке дайындау
Міндет
 • Data Mining әдістерімен жұмыс жасау дағдыларын, оларды қолдану мүмкіншіліктерін үйрету, Data Mining инструменталды құралдары қолдану бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Кәсіби қызмет түрлері мен объект туралы, көлік жасау облысындағы жаңа жетістіктерді, мамандық шеңберіндегі халықаралық және отандық стандарттар туралы, кәсіби қызметтегі жалпы есептерді .
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Көлік жасау облысында ғылыми зерттеу контекстінде жаңа дамуға алынған білімдерді қолдану; қолданыстағы концепцияларды, процесс талдауы мен жоба жұмыстарын өткізудегі құбылыстарға теориялар мен тұрғыларды сыни түрде талдау;
 • Көлік жасаудағы жаңа технологияларды әзірлеу облысында жаңа мәселелер мен жағдайларды шешуге шығармашылық түрде қарау және жаңаша ойлау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Эксперименттерді, өңдеуді, талдау мен жеткен нәтижелерді ресімдеуді жүргізу мен ұйымдастыру қабілеті
 • Ғылыми-зерттеулік жұмыстарда озат ақпараттық технологиялар мен ғылымның заманауи жетістіктерін қолдана білу қабілеті
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Командада жұмыс жасай білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Біліктілікті ары қарай дамыту мен оқудың дағдыларын меңгеру үшін болжам жасау мен ғылыми зерттеу облысында терең білімді игеру
Негізгі әдебиет
 • Барсегян А.А., Куприянов М.С, Степаненко В.В., Хо-лод И.И.Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining. - Учеб. пособие, СПб.: БХВ-Петербург 2004. – 336 с.: ил
 • В. Дюк, А. Самойленко. «Data Mining»: Учебный курс, - СПб: - Питер, 2006,- 368 с., ил.
 • Лбов Г.С , Анализ данных и знаний: Учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2006. – 90 с
 • Чубукова И.А. Data Mining: Учебное пособие, - Киев, 2005,-328