Прототипирование в медицине

Сипаттама: Келесі бөлімдерден тұрады: үш өлшемді сызбадағы абсолюттік және салыстырмалы Декарт координаттары. Цилиндрлік және сфералық координаттар. Координаттық сүзгілерді, Объектілік байламдар мен қаламдарды пайдалану ерекшелігі. Пайдаланушы координаттар жүйесін орнату және пайдалану. Нысандарды жасау, деңгеймен және биіктікпен жұмыс істеу, үш өлшемді үлгілерді көру құралдары.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Оқу пәнінің мақсаты: оқу саласында – компьютерлік 3D модельдерді жасау және жасау үшін ашық бастапқы коды бар бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдануға бағытталған арнайы білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру. "Жіптерді балқыту" технологиясын пайдалана отырып, сезілетін 3D үлгілерін алу үшін заманауи прототиптеу технологияларын зерттеу; тәрбиелеу саласында – жеке және коман-де тиімді жұмыс істеуге, кәсіби, жеке даму үшін қажетті дағдылар мен біліктерді көрсетуге үйрету; даму саласында-студенттерді жаңа кәсіби білім мен іскерлікті одан әрі меңгеруге, өзін-өзі оқытуға, үздіксіз кәсіби өзін-өзі жетілдіруге дайындау.
Міндет
  • Оқыту: - 3D модельдеу, 3D басып шығару және 3D сканерлеу туралы бастапқы білім беру; - 3D басып шығару үшін үлгілерді пысықтау тәсілдерін үйрету; - модельдеу және жобалаудың технологиялық дағдыларын қалыптастыру; - техникамен қауіпсіз жұмыс істеу ережелерімен таныстыру. Тәрбиеленушілер: - орындалатын жұмысқа шығармашылық қатынасты қалыптастыру; - ұжымда жұмыс істей білуге, міндеттерді тиімді бөлуге тәрбиелеу. Дамытушылық: - дамыту, дербестігін және шығармашылық бастамасын; - оқушылардың психофизиологиялық қасиеттерін дамыту: есте сақтау, назар аудару, логикалық ойлау, талдау, назар аудару. - Ойды нақты логикалық реттілікпен баяндай білуді дамыту, өз көзқарасын қорғау, жағдайды талдау және логикалық пайымдау арқылы сұрақтарға өз бетінше жауап табу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - қауіпсіз жұмыс ережелері; - Autodesk Inventor Professional жұмыс негіздері; - 3D принтердің конструктивтік ерекшеліктері; - 3D баспаға үлгілерді жетілдіру ережелері; - 3D принтерді қалай пайдалану керек; - 3D сканерді қалай пайдалану керек; - 3D үлгілеу процесінде техникалық есептерді өз бетінше шешу керек; - өз ойы бойынша нақты модельдерді жасау;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • оқу тапсырмасын және оның түпкі мақсатын қабылдау немесе белгілеу. - Autodesk Inventor Professional 3D моделін жасау; - басып шығару үшін 3D дайындау; - жұмыс нәтижелерін болжау; - тапсырманы орындау барысын жоспарлау; -
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 3D үлгілеу, 3D басып шығару және 3D сканерлеу туралы бастапқы білім беру; - 3D басып шығару үшін үлгілерді пысықтау тәсілдерін үйрету;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • топтың немесе ұжымның жұмысына басшылық жасау; - хабарлама немесе баяндама түрінде ауызша сөйлеу; - жолдастың жауабы рецензия түрінде ауызша сөйлеу; - өз көзқарасын қорғау
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • модельдеу және жобалаудың технологиялық дағдыларын қалыптастыру; - техникамен қауіпсіз жұмыс істеу ережелерімен таныстыру. - орындалатын жұмысқа шығармашылық қарым-қатынасты қалыптастыру; - ұжымда жұмыс істей білуге, міндеттерді тиімді бөлуге тәрбиелеу. - шығармашылық бастаманы және дербестікті дамыту; - психофизиологиялық қасиеттерді дамыту: есте сақтау, назар аудару, логикалық ойлау қабілеті, талдау, назар аудару.; - ойды нақты логикалық реттілікпен баяндай білуді дамыту, өз көзқарасын қорғау, жағдайды талдау және логикалық пайымдау арқылы сұрақтарға өз бетінше жауап табу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Основная литература 1. Моделирование и виртуальное прототипирование: Учебное пособие / Косенко И.И., Кузнецо-ва Л.В., Николаев А.В. - М.:Альфа-М, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 176 с. 2. Прототипирование. Практическое руководство. Тодд Заки Варфел. Изд.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 240с. 3. Прахов А.А., Самоучитель Blender 2.7. БХВ-Петербург, 2016. 400с. 4. Прахов А.А., Blender: 3D-моделирование и анимация. Руководство для начинающих. БХВ-Петербург, 2009. 266с. Электронный ресурс. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=489364 Дополнительная литература 1. «Доступная 3D печать для науки, образования и устойчивого развития» под ред. Э.Канесса, К. Фонда, М. Зеннаро перевод. Электронная версия URL: https://drive.google.com/file/d/0BwYwpIUU6gSuUW5uWldaYWswNkE/edit 2. Шумков А.А. Применение технологии быстрого прототипирования в изготовлении медицинских имплантатов // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-2. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22876 3. Документация по программе FreeCAD расположенная на сайте разработчиков. URL: http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Online_Help_Toc/ru 4. Документация по программе OpenSCAD расположенная на сайте разработчиков. URL: http://www.openscad.org/documentation.html