Лазерные аддитивные технологии

Сипаттама: Лазерлік жүйелердің негізгі типтерін, олардың элементтік базасын, лазерлік сәулелену көздерімен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасын, лазерлік сәулелену сипаттамаларын өлшеуге арналған әдістер мен техниканы, өнертапқыштық негіздері

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәнді игерудің мақсаты-студенттерге қуатты импульсті лазерлік, олардың белсенді ортасы, қозу тәсілдері, сапалы сәулеленуді қалыптастыру әдістері және оларды қолдану саласы туралы тұтас түсінік қалыптастыру болып табылады. Лазерлік және аддитивті технологиялар саласында өндірістік және зерттеу қызметімен айналысатын өнеркәсіп кешенінің кәсіпорындары мен ғылыми-зерттеу орталықтары үшін жоғары білікті кадрлар даярлау. Бағдарламаның екпіні қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, терең жаратылыстану-ғылыми және кәсіби дайындыққа жасалған.
Міндет
  • Пәнді оқытудың міндеттері:-ғылыми-зерттеу есептерін шешу: жоғары қуатты лазерлік импульстерді қалыптастыру және оны шоғыр қимасы бойынша қажетті бөлу тәсілдерін іздеу және жүзеге асыру, энергия шығынсыз және кеңістіктік-бұрыштық сипаттамаларсыз осындай импульстерді түрлендіру және тасымалдау тәсілдері; - Технологиялық және зерттеу лазерлерінің элементтік базасы саласындағы өндірістік-технологиялық жұмыс, лазерлік сәулеленуді басқару тәсілдерінде және лазерлік техниканың негізгі бағыттары мен даму үрдістерінде; - материалтану міндеттерін шешу: сәулеленудің спектрлік құрамы мен шоғыр қимасы бойынша қуатты бөлуді есепке ала отырып, лазерлік сәулеленудің қуатты импульстерін генерациялау және тасымалдау міндеттері үшін оңтайлы оптикалық материалдар мен бұйымдарды таңдау; - нақты инженерлік міндеттерді шешу үшін қажетті бейінді ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу және талдау, соның ішінде түрлі мақсаттағы лазерлерді құру үшін типтік тораптарды таңдау, лазерлік жүйелерді түзету, лазерлік қондырғыларды құрастыру кезінде олардың параметрлерін математикалық бағалау; - метрологиялық міндеттерді шешу: сәулеленудің шығыс параметрлерін бақылай білу, лазерлік сәулеленудің сипаттамаларын өлшеу үшін қажетті жабдықтарды қолдана білу; басқару міндеттерін шешу: қуатты лазерлік қондырғыларды өндіруге және пайдалануға қызмет көрсететін топтардың тиімді өзара іс-қимылын ретке келтіре білу, лазерлік сәулеленумен, жоғары вольтты жабдықтармен, газ қоспаларымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерінің сақталуын бақылауды жүзеге асыру және т.б.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • - лазерлік сәулелену сипаттамаларын өлшеуге арналған әдістер мен техника; - лазерлік жүйелердің негізгі типтері, олардың элементтік базасы; - аддитивті өндіріс жүйелерінің негізгі типтері, олардың элементтік базасы;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Істей алу керек: - жаңа зерттеу әдістерін өз бетінше үйрену; - зерттеу үшін ең қолайлы әдістер мен жабдықтарды өз бетінше таңдау, алынған ақпаратты талдау; - зерттеу үшін ең қолайлы әдістер мен жабдықтарды өз бетінше таңдау, алынған ақпаратты талдау; - берілген жағдайда оңтайлы шешім қабылдау үшін алынған ақпаратты дұрыс түсіндіру; - қарастырылып отырған физикалық құбылыстардың физикалық табиғатымен мамандықтың практикада туындайтын міндеттерін шешуді байланыстыру және физикалық дұрыс шешімді табу. Дағдыларға ие болу: - Интернетте және арнайы кітапханаларда ақпаратты іздеу дағдысы. - импульсті электр және лазерлік жабдықпен, мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етумен жұмыс істеу дағдысы
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • - лазерлік технологияның тереңдігі мен күрделілігін, микро және макромирдегі құбылыстардың ортақтығы мен өзара байланысын түсіну; - пәнаралық тақырып бойынша команда мүшесі ретінде өз бетімен жұмыс істеуге, командада көшбасшы болуға дайын болу; - кәсіби қызметтің барлық кезеңінде өз бетінше оқыту және біліктілікті арттыру қажеттілігін түсіну.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • командада жұмыс істеу үшін қажетті коммуникациялық қабілеттерін дамыту.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • - Медициналық және биологиялық физика саласында кәсіби білім беру қабілеті; - адам қызметінің басқа салаларында Медициналық және биологиялық физиканың идеялары мен әдістерін қолдануға дайындығы. - Профильді физикалық пәндерді меңгеру кезінде алынған кәсіби білім мен іскерлікті практикада қолдану қабілеті.
Негізгі әдебиет
  • 1.Полимеры медико-биологического назначения. Штильман М.И. М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 400 с. [Электронный ресурс] Режим доступа http://www.twirpx.com/file/1317750/ 2. Биокерамика на основе фосфатов кальция. Баринов С.М., Комлев В.С. М.: Наука, 2005. – 2004 с. . [Электронный ресурс] Режим доступа. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=484608 3.Биосовместимые наноматериалы: Снегин Э.А. М.:НОУДПО "Институт АйТи",2011.-135 с 5. Биоматериалы и биоминерализация Матиас Эппле. Пер.с нем. под ред. В.Ф. Пичугина, Ю.П. Шаркеева, И.А. Хлусова. Томск: издательство «Ветер», 2007 5. Биоматериалы, искусственные органы и инжиниринг тканей. Хенч Л., Джонс. М.: Техносфера, 2007. – 304 с. 6. Медицинские материалы и имплантаты с памятью формы. Гюнтер В.Э., Дамбаев Г.Е., Сисолятин П.Г. Изд. ТГУ, 1998 7. Основы биомеханики. Бранков Г. М.: Мир. 1981 8. Эффекты памяти формы и их применение в медицине. Гюнтер В.Э., Итин В.И., Монасевич Л.А. и др. Новосибирск: Наука. 1992 9. Микродуговое оксидирование (теория, технология, оборудование) Суминов И.В. и др. М:ЭКОМЕТ, 2005