Обслуживание приборов в медицине

Сипаттама: Медицинада қолданылатын радиоэлектрондық аппаратураның жалпы сипаттамасы. Қолдану салалары. Жіктелуі. Пайдалану ерекшеліктері. Датчиктердің негізгі түрлері. Қолданылатын физикалық әсерлер (температура датчиктері, тензодатчиктер, қозғалу датчиктері). Сыртқы құрылғылармен деректер алмасу. Үзілулер, жадқа тікелей кіру.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттерді денсаулық сақтауда қолданылатын емдік, диагностикалық аппаратура мен басқа да бұйымдарға қызмет көрсету дағдыларына үйрету және студенттердің медициналық техникаға қызмет көрсету және жөндеу принциптері мен ерекшеліктері туралы білім алуы.
Міндет
  • медициналық аппараттардың негізгі тораптарын, блоктарын, функционалдық және электрлік сұлбаларын құру туралы білім алу; -медициналық бұйымдардың негізгі тораптары мен блоктарында болатын физикалық үдерістер туралы білімді меңгеру; - медициналық техникаға қызмет көрсету және жөндеу алгоритмдерін меңгеру;- медициналық аппараттарға, жүйелер мен кешендерге қызмет көрсету және жөндеу дағдыларын қалыптастыру;- медициналық бұйымдарды құру принциптерін меңгеру;- медициналық бұйымдардың негізгі тораптарына қызмет көрсету технологиясын оқыту; - медициналық бұйымдарға кепілдік және кепілден кейінгі қызмет көрсету
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • медициналық аппараттарға, жүйелер мен кешендерге қызмет көрсету мен жөндеудің қазіргі заманғы принциптері; медициналық құрылғыларды құру, медициналық бұйымдардың мақсаты мен техникалық сипаттамалары бойынша жіктелуі; медициналық техниканың тораптарын реттеу, монтаждау ережелері, әдістері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • медициналық мақсаттағы бұйымдардың конструктивтік схемаларын әзірлеу; медициналық аспаптардың тораптары мен блоктарында болатын физикалық-техникалық процестердің ерекшеліктерін түсіну;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • медициналық жабдықтың негізгі блоктары мен тораптарын жөндеу, реттеу және жөндеу, медициналық техникаға қызмет көрсету, тексеру және жөндеу бойынша нұсқаулықтарды әзірлеу қабілеті; заманауи ақпараттық-диагностикалық жүйелерді пайдалана отырып, медициналық-техникалық ақпаратты талдау және синтездеу тәсілдері мен әдістері
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • студенттерді өнертапқыштық және инновациялық қызметке, құзыреттілікті үнемі жетілдіруге, олардың осы қызмет саласында білімін,іскерлігін және дағдыларын арттыруға ынталандыру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • техникалық бейіндегі жоғары оқу орындарында оқыту жүйесін сауатты құру техникалық қызмет көрсету және медициналық мақсаттағы бұйымдарды жөндеу саласында бұрын бөлінген өзекті проблемаларды шешудің пәрменді тәсілі болып табылады.
Негізгі әдебиет
  • 1. Ильясов Л. В. Измерительные преобразователи и электроды: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа. – 2007. – 342 с. 2. Лазерные и светодиодные медицинские приборы и системы: учебное пособие / В. Н. Баранов, О. Н. Кузяков, М. С. Бочковидр. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – 176 с. 3. МалиновскийА. В. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники. – Изд. второе, перераб. идоп. – СПб.: Медтехиздат, 2007. – Часть 1. – 288 с. 4. Малиновский А. В. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники. – Изд. второе, перераб. идоп. – СПб.: Медтехиздат, 2007. – Часть 2. – 272 с. 5. МеньшиковВ. В. Клинико-лабораторные аналитические технологиии оборудование: Учебное пособие для студентов. – М.: «Академия». – 2007. – 240 с. 6. ХоферМ. Компьютерная томография. Базовоеруководство. Пер. сангл. – 2-еизд. – М.: Мед.литература. – 2008. – 224 с