Физические методы исследований

Сипаттама: Заттардың физика-химиялық талдауының теориясы мен тәжірибесінің негіздерін, зерттеудің физика-химиялық әдістерінің негізінде жатқан негізгі эксперименталды заңдылықтарды, олардың қазіргі технологиялармен байланысын зерттеу. Тербелмелі спектрлердің сипаттамасы. Энергия деңгейлері, олардың жіктелуі, фундаменталды, орама және құрамдас жиіліктер. Тербелмелі спектрлер жолақтарының қарқындылығы. Сапалы, құрылымдық және сандық талдауда жұтудың электрондық спектрлерін қолдану.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • 1. Органикалық, бейорганикалық және координациялық қосылыстарды сәйкестендіру және зерттеу кезінде қажетті физикалық зерттеу әдістері туралы негізгі мәліметтерді алу
Міндет
  • 1. Органикалық, бейорганикалық және координациялық қосылыстарды сәйкестендіру және зерттеу кезінде қажетті физикалық зерттеу әдістері туралы негізгі мәліметтерді алу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1. Курсты оқып болғаннан кейін магистрант металдар мен қорытпаларды зерттеу кезіндегі өлшеу әдістерін, электрлік қасиеттерін өлшеу әдістерін, физикалық зерттеу әдістерін білуі тиіс. 2. Әдістің сезімталдығы мен рұқсат ету қабілеті туралы, әдістің сипаттамалық уақыты туралы түсінікке ие болу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. Физикалық әдістерді жіктеудің негізгі принциптерін білу,спектралды, дифракциялық, электрлік және магниттік әдістердің жалпы сипаттамасын білу.Әдістің сезімталдығы мен рұқсат ету қабілеті туралы, әдістің сипаттамалық уақыты туралы түсінікке ие болу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. органикалық, бейорганикалық және координациялық қосылыстарды сәйкестендіру және зерттеу кезінде қажетті физикалық зерттеу әдістері туралы пікірлерді қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. Зерделенетін техникалық объектілерге қойылатын негізгі тактикалық және техникалық-экономикалық талаптарды дұрыс тұжырымдай білу және оларды іске асырудың қолданыстағы ғылыми-техникалық құралдарын сауатты пайдалана білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1. Электр дипольді моментті анықтаудың эксперименталды және теориялық әдістерін, әдістің аппаратуралық жабдықталуын және эксперимент жүргізу шарттарын, электрондық спектроскопия, ЯМР және ЭПР спектроскопия техникасын және тәжірибелік қолдану.
Негізгі әдебиет
  • 1. Щеглова И. Ю., Богуславский А. А. Моделирование колебательных процессов (на примере физических задач). – Коломна, 2009. 2. Богуславский А.А., Щеглова И.Ю. Лабораторный практикум по курсу "Моделирование физических процес-сов": Учебно-методическое пособие для студентов физи-ко-математического факультета. – Коломна: КГПИ, 2002 г. – 88 стр. 3. Биккин Х.М. Колебания: Учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. 136 с. 4. Томилин А.К. Методы нелинейной теории колебаний. Учебно-методическое пособие. У-К, 1995.