Научно-технические проблемы теплоэнергетики и теплотехнологии

Сипаттама: Пән энергетиканың қазіргі мәселелерін, отын-энергетикалық ресурстарды пайдалануды, оларды алу және түрлендіру түрлерін, тәсілдерін баяндайды. Тұрмыстық энергия үнемдеуге, энергия үнемдеу мен экологияға, Жылу энергетикасы мен жылутехнологиядағы энергия үнемдейтін технологияларға, сондай-ақ өнеркәсіпте маңызды көңіл бөлінген

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • - энергия жүйесінің мәселелері , нарықтық экономикадағы энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыруға қатысты өзекті мәселелер, халық шаруашылығында тиміді энергия пайдалану жолдарын, энергия үнемдеуші технологиялардың күй және келешегіне байланысты сұрақтар қарастырылады - магистрантты жобалау мәселелерін шешуге, энергетикалық және технологиялық қондырғылар мен жүйелерді зерттеуге, энергияны түрлендіру сызбасын тиімді талдау, энергияны өндірудің жаңа тәсілдеріне баға беру, инновациялық әзірлеулерді тәжірибеге еңгізуге дайындау болып табылады
Міндет
  • тәжірибе сипаттағы техникалық мәселелерді өзара қарым-қатынасы туралы тұтас көзқарасты , олардың ғылыми негіздерін анықтау, магистранттың аналитикалық ойлау қабілетін дамыту, таңдау және шешу әдістерімен мәселенің жолдарын ақылға қонымды және мәселесіне талдау негізінде қолдана білуге магистранттың түсінігін қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Жылуэнергетика бойынша философияжәне ғылым методологиясы; заманауи көкейкесті әдістемелік, методологиялық философиялық мәселелері жөнінде білімі болуыкерек;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • ғылыми-техникалық дамуын білу, ғылым және техника жетістіктерін, жылуэнергетикасы мен жылутехнологиясындағы еліміздің және шет ел жетілген әдістерін білу, жұмыс істеу әдісін, техникалық сипаттамасын, еліміздің және шет ел жылуэнергетикасы мен жылутехнологиясындағы құрылғылар мен жүйелердің конструктивті ерекшеліктерінбілу;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • ғылыми-техникалықақпаратжүйелі түрде жинай білу, Интернет желісінде зерттеу тақырыбында елдік шет елдік ғылыми оқулықты қолдана білу;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жылуэнергетикалық жүйелерін ұйымдастыру технологиялық жүйелері мәселелерін білу, жылуэнергетикалық жүйелеріқауыпсіздігі мен оңтайлылығына баға бере білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешым әдісін таба білу.
Негізгі әдебиет
  • Негізгі әдебиеттер: 1 Васильков Ю.В. Компьютерные технологии вычислений в математическом моделировании. – М.: ВШ, 2001. – 256 с.; 2 Журнал «Энергетика и топливные ресурсы Казахстана»; 3 Дукенбаев К., Нурикен Е. Энергетика Казахстана (технический аспект). – Алматы, 2001. – 312 с.; 4 Табунщиков Ю.А., Бродач М.М., Шилкин Н.В. Энергоэффективные здания. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2003. – 200 с.; 5 Дукенбаев К. Энергетика Казахстана. Условия и механизмы устойчивого развития. - Алматы, 2004. – 604 с.; 6 Стерман Л.С. Тепловые и атомные электрические станции. - М.: МЭИ, 2000. – 408 с.; 7 Белосельский Б.С. Технология топлива и энергетических масел: Учебник для вузов. – М.: МЭИ, 2003. – 340 с.; 8 Борисова Н.Г. Энергосбережение и использование нетрадиционных источников энергии: Конспект лекций. – Алматы: АИЭС, 2003. – 76 с.; Қосымша әдебиеттер: 1 Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: Справочник / Под общ.ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. - М.: Энергоатомиздат, 1991. – 588 с.; 2 Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Под ред. Ю.И. Дытнерского. – М.: Химия, 1991. – 496 с.; 3 Бажан П.И., Каневец Г.Е., Селивестров В.М. Справочник по теплообменным аппаратам. – М.: Машиностроение, 1989. – 365 с.; 4 Теплотехнические расчеты при автоматизированном проектировании нагревательных и термических печей. – М.: Черметинформация, 1999. – 185 с.; 5 Математическое моделирование и оптимизация систем тепло-, водо-, нефте- и газоснабжения. / Под ред. Меренкова А.П. – Н.: Наука, 1992. – 234 с.; 6 Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Справочное пособие. – М.: Стройиздат, 1990. – 624 с.; 7 Системы солнечного тепло- и хладоснабжения / Под ред. Э.В. Сарницкого. - М.: Стройиздат, 1990. – 328 с.; 8 Энергоактивные здания / Под ред. Э.В. Сарницкого. - М.: Стройиздат, 1988. – 376 с.; 9 Справочник по теплообменникам. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – Т. 1. – 561 с.; 10 Справочник по теплообменникам. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – Т. 2. – 352 с.