Кинетическая теория теплотехнических явлений

Сипаттама: Термодинамикалық жүйелердегі қайтымсыз процестер. Статистикалық әдіс. Кинетикалық теорияның даму кезеңдері. Әртүрлі сипаттамалық жылдамдық жүйелері (Есептеу жүйелері). Әртүрлі жүйелердегі ағындар тасымалдау процестерінің феноменологиялық және кинетикалық сипаттамасы. Газдардағы тасымалдау процестерінің қарапайым кинетикалық теориясы (тұтқырлық, жылуөткізгіштік, диффузия, термодиффузия, пародиффузия және ілеспе әсерлер). Кинетикалық теңдеулер. Кластерлік талдау негіздері. Газдардың кластерлік моделі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Жылуэнергетика аймағында іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер, жылутехнологиялары және энергетикалық жүйелерінде құзырлы жобалауларының мақсаты мен стратегиясын құрастыратын мамандар дайындау
Міндет
 • молекуланың және микробөліктерінің кинетикалық қағиданың, алу қой- формулалар үшін тасымалдық еселіктерінің тасқындардың әртүрлі сәрсенбілерде арқылы параметрлерді әрекеттестіктердің байқауы болып табылады
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Жылуэнергетика бойынша философияжәне ғылым методологиясы; заманауи көкейкесті әдістемелік, методологиялық философиялық мәселелері жөнінде білімі болуы керек;
 • инжиниринг/реинжинирингте қолданылатын үрдістер мен қондырғылар жылуэнергетикалық заманауи жылутехнологиясының әдістемелік негізін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • кинетикалық теориясы заңдарына негізделген зерттеулер мен есептеулер әдістерін меңгеру
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • ғылыми-техникалық ақпарат жүйелі түрде жинай білу, Интернет желісінде зерттеу тақырыбында елдік шет елдік ғылыми оқулықты, кинетикалық теориясы тұрғысынан энергетикалық жүйесінің мәселелері бойынша ғылыми әдебиеттер мен мерзімді қолдана білу;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Жылуэнергетикалық жүйелерін ұйымдастыру технологиялық жүйелері мәселелерін білу, процесітің жылу физикалық сипаттамалары туралы деректер жинау және талдау негізінде жылу және электр жүйелерінің сенімділігі мен қауіпсіздігін бағалау мүмкіндігі; әріптестерімен нәтижелерін талқылау
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, кинетикалық теорияны зерттеу негізінде оларды жүзеге асыру әдістемесін арналған стандартты емес әдістерін қолдану
Негізгі әдебиет
 • Курлапов Л.И. Кинетическая теория необратимых процессов в газах. Монография. – Алматы. –2000. 300 с. ISBN 9965-408-62-9.
 • Курлапов Л.И.Кластерная модель газа// ЖТФ 2003. Т. 73, вып. 2. С. 51-55.
 • Курлапов Л.И.Расчет свойств газов на основе кластерной модели// ИФЖ 2003. Т. 76 , №4. С. 23-29.
 • Больцман Л. Лекции по теории газов. – М.:ГИТТЛ,1956. -555с.
 • Чепмен С., Каулинг Т. Математическая теория неоднородных газов. –М.:ИЛ,1960.-510с.
 • Гиршфельдер Дж., Кертисс Ч., Берд Р. Молекулярная теория газов и жидкостей. –М.:ИЛ,1961.-930с.