Нанотехнологии в электроэнергетике

Сипаттама: Курсты оқыту материалтануда теориялық білімді наноматериал және нанотехнология айналасында инновациялық өнімді шығаруға және қолдануға мүмкіндік береді Нанобөлшектер мен наноматериалдарды зерттеуге, талдауға және диагностикаға арналған әдістемелер мен құралдардың ерекшеліктері, сондай-ақ нано-нысандарды зерттеудің жаңа түрлерін және әдістерін қарастырады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Курстын мақсаты наноқұрылымдық материалдарда басты физико-химиялық үдерістерді, болашақтағы және қазіргі заманғы энергетикада наноматериалдардың функционалдық қасиеттерін және нанотехнологиялар мен наноматериалдарды қолдануды теориялық зерттеу болып табылады.
Міндет
  • Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар білім, инженерлік салада қажетті озық материалдар және технологиялардан дағдылар мен нақты тәжірибе алады
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ғылыми-техникалық дамуын білу, ғылым және техника жетістіктерін, электрэнергетикасы мен электртехнологиясындағы еліміздің және шет ел жетілген әдістерін білу, жұмыс істеу әдісін, технкалық сипаттамасын, еліміздің және шет ел электрэнергетикасы мен электртехнологиясындағы құрылғылар мен жүйелердің конструктивті ерекшеліктерінбілу;
  • инжиниринг/реинжинирингте қолданылатын үрдістер мен қондырғылар электрэнергетикалықзаманауи нанотехнологиясының әдістемелік негізін білу,
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • өңдеудің математикалық әдісін қолдану, ғылыми және кәсіби зерттеу анализ және синтезі;
  • Жаңашыл жобаларды жасау және қолдана білу инновациялық жоба жасу үшін
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Электрэнергетикалық жүйелерінің жобалау, оңтайлы жүйе таңдай білу, жаңадан алған нәтижені өңдеу, шешім шығару, заманауи есептеу техникасы мен ақпараттық қамту әдістерімен қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Электрэнергетикалық жүйелерін ұйымдастыру технологиялық жүйелері мәселелерін білу, электрэнергетикалық жүйелері қауыпсіздігі мен оңтайлылығына баға бере білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешым әдісін таба білу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Оуэнс Ф., Пул-мл. Ч. Нанотехнологии. Изд.: Техносфера. 2010. 336 с. 2. Нанотехнологии, метрология, стандартизация и сертификация. Под ред. М.В. Ковальчука, П.А. Тодуа Изд.: Техносфера. 2009. 136 с. 3. М.М. Алфимова. Занимательные нанотехнологии. Издательство Бином. Лаборатория знаний. Москва. 2011. 4. Э. Родунер. Размерные эффекты в наноматериалах. Изд.: Техносфера. 2010. 352 с. 5. Волков Г.М. Объемные наноматериалы Издательство: КноРус Учебное пособие. 2011 168 с. 6. Андриевский Р.А. Наноструктурные материалы. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с. 7. Гусев А.И. Нанокристаллические материалы: методы получения и свойства. – Екатеринбург: УрО РАН. – 1998. – 198 с. 8. Под ред. проф. Карабасова Ю.С. Новые материалы. – М.: «МИСИС». – 2002, 736 с. 9. Под общ. ред. Арзамасова Б.Н. Конструкционные материалы: Справочник. – М.: Машиностроение, 1990. – 668 с. Дополнительная литература 10. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований./ Под ред. М.К. Роко, Р.С. Уильямса и П. Аливисатоса. Пер. с англ. – М.: Мир, 2002. – 292 с. 11. Справочник Шпрингера по нанотехнологиям Под ред. Бхушана Б. Издательство: Техносфера. Вид издания: Справочное, 2010 – 832 с.