Проектирование и оптимизация энергосистем

Сипаттама: Бұл пән жалпы электрмен жабдықтау жүйесін жобалаудың негізгі тенденциясын, жобалау процесстерін оптимизациялау барысын оқытады. Жобалаудың негізгі нормативті-техникалық құжаттары, кәсіпорындардың электрлік жүетемелерін жобалауды, электрмен жабдықтаудың тиімді нұсқаларын таңдауды, эоектр жабдықтарын таңдауды, электр энергиясы сапасының көрсеткіштерін бағалауды оқытады.

Кредиттер саны: 4

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Энергетикалық жүйені жобалау және отпимизациялау аймағы бойынша теориялық және тәжірибелік білімдері бар білікті, электр энергетикалық жүйені жобалаудың заманауи әідс-тәсілдерін меңгерген магистрант маманын даярлау.
Міндет
  • электрлік тораптар мен жүйелер режимдерін есептеуге үйрену, сондай-ақ электрлік тораптар мен жүйелерді жобалаудың негізін және олардың үнемділігін, сенімділігін және электр энергиясының сапасын арттыру әдістеріне үйрену
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Электр энергетикалық жүйелерде, қондырғыларда қолданылатын инжиниринг/реинжиниринг процесстерінде қолданылатын заманауи технологиялардың әдістемелік негізін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Энергия жүйелерді құру және құрастыру бойынша жаңашыл инновациялық жобаларды жобалау және қолдана білу үшін қажетті техникалық шешімдер даярлау және оларды пайдалану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Электр энергетикалық жүйелердегі техникалық жобаларды жобалау және оларды жүзеге асыру, сынақ жасау мақсатын формалау және нақты бір практикалық тапсырмаларды шешу, электр энергетикалық жүйелерді оптимизациялау критерилерін қолдану қабілетіне ие болу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Электр энергетикалық жүйелерді функциялаудың ұйымдастырушылық және технологиялық мәселелерін білу; электр энергетикалық жүйелер жұмысының қауіпсіздігі мен сенімділігіне баға бере білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Энергия жүйені құру және құрастыру кезінде нарыққа қабілетті идеялар мен инновациялық тапсырмаларды формалауға, оларды жүзеге асыру үшін стандартты емес әдістерді пайдалануға дағдылану
Негізгі әдебиет
  • 1. Правила устройства электроустановок. М.: Энергоиздат, 2003. 2. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учебное пособие для вузов.–4-е изд., перераб. и доп.–М.: Энергоатомиздат, 1989.–608 с. 3. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей вузов. Учебное пособие для студентов вузов. –2-е изд., перераб. и доп./ Блок В.М., Обушев Г.К., Паперно Л.Б. и др. – М.: Высшая школа, 1999. –383 с., ил. 4. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. М.: Энергоатомиздат, 3-е изд., 1987. –648 с. 5. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей вузов. Учебное пособие для студентов вузов. –2-е изд., перераб. и доп./ Блок В.М., Обушев Г.К., Паперно Л.Б. и др. – М.: Высшая школа, 1999. –383 с., ил. 6. Рокотян С.С., Шапиро И.М. Справочник по проектированию электроэнергетических систем. 3-е изд. М.: Энергоатомиздат, 1995. –349 с. 7. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. Учебное пособие для вузов. –2-е изд., доп. –М.: Высшая школа, 2008. –255с., ил. 8. Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. –М.: Энергоатомиздат, 1988. –592 с.