Технологии управления знаниями

Сипаттама: Пән білімді басқарудың ақпараттық технологиялары туралы тұтас түсініктерді қалыптастыруға; ұйымдастыру-басқару қызметінің міндеттерін шешуге: зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты, отандық және шетелдік тәжірибені жинау, талдауға; кәсіби қызмет объектілерінің теориялық және эксперименттік модельдерін әзірлеуге және зерттеуге; объектілердің кәсіби қызметінің жұмыс істеу процестерінің сапасын талдау, синтездеуге, оңтайландыру және болжау әдістемелерін әзірлеуге және зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер