Өндірістік-радиациялық бақылау және радиациялық қауіпсіздік

Сипаттама: Пән төмендегі сұрақтарды: ядролық-отын циклы кәсіпорындарының жаһандық радиоактивті ластануы; радиоактивті сәулеленудің биологиялық объектілермен өзара әрекеттесуі; тірі организмдермен сәулеленудің әртүрлі түрлерінің өзара әрекеттесу механизмдері; соматикалық, соматико-стохастикалық және генетикалық әсерлер; радиациялық бақылаудың әдістері мен аспаптары; иондаушы сәулеленуден қорғану; иондаушы сәулелену көздерімен жұмыс істеу кезінде радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен радиациялық қауіпсіздіктің құқықтық аспектілерін қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәнінің негізгі мақсаты: Студенттерді изометрияға байланысты сұрақтарды шешуге дұрыс бағыттау; Иондардың шағылысуына бақылау жасау және нормалаудың ұстанымымен студенттерді таныстыру; Иондардың шағылысуының әсер етуіне байланысты қауіпсіздік шараларын дұрыс таңдауын қарастыру. Радиацилық қауіпсіздіктің мақсаты адам баласын, қоршаған орта объектілері мен популяцияларды иондаушы радиацияның зиянды ықпалынан қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті ғылыми түрде дәйектелген шараларды іс жүзіне асыру. Бұл шараларды тіршілігіміздің әр-қилы саласында қолданылып жатқан иондаушы сәулелендіру көздері мен атомдық энергиясы пайдалануда қауіпсіз жағдай туғызуға бағытталған.
Міндет
  • Пәнді оқытудағы негізгі мақсат, дозиметрия мен радиобиологияның, радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен радиоактивтік заттар мен иондаушы сәулелер көзін пайдаланатын өндірістерде дозиметриялық бақылау мен радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ҚР Конституциясының негізгі ережелерін, жағдайларын, радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында заңдылық және нормативтік-техникалық акттерін білу, меңгеру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Радиациялық жағдайдың қауіпсіздігі мен залалсыздығы жағынан талдау жасай алу, қолайсыз жағдай тулыруының алдын алу мен болдырмау үшін шешімдер қабылдай алу, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау шараларын ұйымдастыру Радиациялық қауіпсіздікке қатысты нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттарды әзірлей алу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Радиациялық қауіпсіздік қамтамасыз етуге қатысты нормативтік-техникалық және нормативтік-экологиялық құжаттарды орындау. Радиациялық қауіпті нысаннан қорғауға байланысты әлеуметтік-экологиялық мәселелер туралы түсініктері болу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Радиациялық қауіпсіздік қамтамасыз ету саласында өзінің өндірістік және қоғамдық қызметін кәсіби атқару және радиациялық қауіпсіздік қамтамасыз ету саласында әдістемелер мен бағдарламаларды әзірлеу мен іске асыруға қатысу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Радиациялық қауіпсіздік қамтамасыз ету кезінде қолданылатын сызбалар, құралдар, аппараттар және жүйелерді әзірлеу және жобалау әдістемесіндегі білімді, біліктілікті жетілдіру.
Негізгі әдебиет
  • 1. Гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обес-печению радиационной безопасности» ПП РК № 201 от 03.02.2012 г. 2. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» ПП РК № 202 от 03.02.2012 г. 3. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиацион-но-опасным объектам» ПП РК № 308 от 11.03.2012 г.