Электр қауіпсіздігі негіздері

Сипаттама: Пәнде электр тогымен зақымданудың қауіптілік көздері, электр тогының адам ағзасына әсері, оның нормалануы, электр тогының зақымдануынан қорғаудың принциптері мен әдістері қарастырылады. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тексеру кезінде электр тогының зақымдану нәтижесін анықтайтын факторларды анықтау, өндірістік жұмыстарды жүргізу кезінде адамның қауіпсіз қызметін қамтамасыз ету іскерлігін қалыптастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Өнеркәсіптік электр қондырғыларын пайдалану кезінде еңбекті қорғау және электр қауіпсіздігі саласындағы білімді кеңейту және тереңдету.
Міндет
  • Электр қондырғылары мен электр жабдықтарының құрылғысын, өнеркәсіптік өндірістегі еңбекті қорғаудың негізгі ережелерін зерттеу. электр тоғының адамға әсері;өнеркәсіптік өндірісте адамның қауіпсіз іс-әрекетін қамтамасыз ету дағдылары мен іскерлігін қалыптастыру. Пәннің оқу пәні келесі объектілер болып табылады:электр энергиясын өндіру және беру;өнеркәсіптік электр қондырғыларының негізгі типтері;өндірістік қызметтің қауіпсіздігі; электр тогының адам ағзасына әсері; қауіпті және зиянды факторлар;қауіпті және зиянды факторлардан қорғау шаралары;энергетиканың биосфераға әсері
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1. - электр қауіпсіздігінің мақсаттары мен міндеттері; - электр жабдықтың қауіпті факторларының әсерін азайтуға немесе жоюға бағытталған электр қауіпсіздігінің техникалық және ұйымдастырушылық шараларының теориялық негіздері; - Электрлік көздің әсерінен немесе көрінісінен техникалық құралдарды практикалық қолдану.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. Қоғамдық пікірге, дәстүрге, салтқа, қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық құндылықтарды және Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу және өзінің кәсіптік қызметінде оларға сүйену.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. Өмірдің және қоршаған ортаны қорғаудың электр қауіпсіздігі мәселелеріне қатысты нормативтік-құқықтық және экологиялық құжаттарды сақтау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. - кәсіптік біліктілік талап етілетін көлемде өндірістік және әлеуметтік қызметті кәсіби түрде жүзеге асыру; - өндірістің электр қауіпсіздігі саласындағы апаттар мен төтенше жағдайлардың алдын-алу әдістерін және бағдарламаларын әзірлеуге және енгізуге қатысу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1. - электр қауіпсіздігі және өндірістік ортаны қорғау үшін қолданылатын схемаларды, аппараттарды, аппараттарды және жүйелерді әзірлеу және жобалау әдістерін білуді жетілдіру; - білімді алдыңғы қатарлы ғылыми әдістер саласындағы білімді жетілдіруге үйрету және оны жұмыс ортасының электр қауіпсіздігі мәселелерін жедел шешу үшін қажетті деңгейде пайдалану
Негізгі әдебиет
  • 1."Правила технической эксплуатации электроустановок потребителе (ПТБ)" Утверждена Приказом Минэнергетики РК №222 от 19 марта 2015г. 2. Ж.Аманжолов: Охрана труда и техника безопасности. Учебное пособие. Астана.-2011,440с. 3. "Электрооборудование электрических станций и сетей"согласовано Министерство индустрии РК от 12.12.2013№09-/6-44188 4. Наряд-допуск при эксплуатации электроустановок. Приложение №4 к ПТБ при эксплуатации элетроустановок МинЭенргетики,2013.09.03