ТЖ салдарларын жою кезінде ғимараттар мен қондырғыларды талдауда және АҚЖ жүргізу кезіндегі техника қауіпсіздігі

Сипаттама: Пән табиғи және техногенді төтенше жағдайлар кезінде бүлінген ғимараттар мен имараттарда, үйінділерде, сонымен бірге зақымдану ошақтарында іздеу және апатты құтқару жұмыстарын жүргізу мен ұйымдастыру сұрақтары мен құтқару жұмыстарының қауіпсіздік бойынша регламенттелінетін бөлімдері мен қызметінің нормативті құжаттарды әзірлеу мүмкіндіктерін қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • "АҚЖ жүргізу және ТЖ салдарын жою кезінде ғимараттар мен құрылыстарды бөлшектеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы" пәнін оқытудың мақсаты төтенше жағдайларда авариялық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру мен қауіпсіз жүргізуде теориялық білім мен практикалық дағдыларды игеру болып табылады.
Міндет
  • Пәннің жалпы міндеті студенттердің теориялық және практикалық құтқару жұмыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздерін, сондай-ақ қамтамасыз етудің техникалық құралдары мен төтенше жағдайларды жою кезінде кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу. Пәннің басты міндеті студенттердің теориялық негіздерді зерделеуден тұрады. жеке құрам мен азаматтық персоналдың қауіпсіздігін қамтамасыз ету авариялық-құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды, практикалық дағдыларды қауіпсіз еңбек жағдайларын жоспарлау және ұйымдастыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білу және түсіну: - авариялық-құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу бойынша нормативтік құқықтық құжаттардың талаптары; - авариялық-құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жоспарлаудың мазмұны мен әдістемесі; -білім беру мекемелерінде авариялық-құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу ерекшеліктері; - авариялық-құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізуге тартылатын күштер мен құралдардың өзара іс-қимылын ұйымдастыру және тәртібі; - авариялық-құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу тәртібі, оларды жан-жақты қамтамасыз ету; - авариялық-құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізу кезіндегі қауіпсіздік шаралары.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Пәнді оқу кезінде бакалаврлар ТЖ аймағында мүмкін болатын қауіптерді болжауды өз бетінше талдауды және жүзеге асыруды, әртүрлі ТЖ-да авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шараларды қабылдауды ұйымдастыруды және басқаруды, құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізу кезінде арнайы техника мен құралдарды дұрыс пайдалануды, құтқарушылардың кәсіби даярлығын арттыру бойынша іс-шараларды ұйымдастыруды және өткізуді, нормативтік құжаттарды әзірлеуді үйренуі тиіс., қызмет пен оның бөлімшелерінің құтқару жұмыстарының қауіпсіздігі мәселелері бойынша қызметін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілер.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Инженерлік міндеттерді шешу үшін техносфералық қауіпсіздік саласында базалық және арнайы білімді қолдану . Адам мен табиғи ортаны техногендік және табиғи сипаттағы қауіптерден қорғауды ұйымдастыруға байланысты кешенді талдау міндеттерін, базалық және арнайы білімді, қазіргі заманғы талдау әдістері мен модельдерін пайдалана отырып, қою және шешу, техносфералық қауіпсіздік саласында қадағалау және бақылау функцияларын жүзеге асыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Әр түрлі бағыттағы және біліктіліктегі мамандардан тұратын топ мүшесі ретінде жеке және тиімді жұмыс істеу, жұмыс нәтижелері үшін жауапкершілікті көрсету және ұйымның корпоративтік мәдениетін ұстануға дайын болу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Инженерлік кәсіптегі үздіксіз өзін-өзі жетілдіру және өмір бойы өз бетінше жұмыс істеуге және өз бетінше оқуға қабілетін көрсету.
Негізгі әдебиет
  • 1. Оперативное управление мероприятиями РСЧС – кн. 1. МЧС. Академия гражданской защиты. Институт развития МЧС России. Под общ. ред. В.Ф. Мищенко. – М.: ООО «ИПП-Куна». 2004 г. (сборник лекций). 2. Оперативное управление мероприятиями РСЧС – кн. 2. МЧС. Академия гражданской защиты. Институт развития МЧС России. Под общ. ред. В.Ф. Мищенко. – М.: ООО «ИПП-Куна». 2004 г. (сборник лекций). 3. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация. 2008. 4. Котляревский В. А. Аварии и катастрофы. Т. 1-6. 2008. 5. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие. – М.: Издательский дом «Восток», 1999 г. 160 с. 6. Защита в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие / Под ред. Б.А. Храмцова – Белгород.: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2004 г. 272 с. 7. Шойгу С.К., С.М. Кудинов, А.Ф. Неживой, А.В. Герокарис Охрана труда спасателя. – М.: МЧС России, 1998 г. – 423 с. 8. Федорук В.С., Рябшев А.И., Тикунов К.Б. Безопасность ведения спасательных работ. Книга 1. Безопасность ведения спасательных работ при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Учебное пособие. – Новогорск: АГЗ,1999. 9. Федорук В.С., Рябшев А.И., Тикунов К.Б. Безопасность ведения спасательных работ. Книга 2. Безопасность ведения спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного характера. Учебное пособие. – Новогорск: АГЗ, 2000.