Инженерная геология

Сипаттама: Пән келесі мәліметтерді мазмұндайды: тау жыныстардың механикалық және су-физикалық қасиеттері, жер асты сулардың химиялық қалыптасудың шарттары, табиғи жағдайлардағы жер асты сулардың ағуын анықтайтын есептеу негіздері, және де тау жыныстарды багалау инженерлік-геологиялық негіздері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Инженерлік геология пәні бойынша негізгі теориялық білімдерді салу. Студенттерді қазіргі инженерлік геология теориялық аспектілерімен, инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық ерекшеліктерін белгілеу мәселелермен таныстыру.
Міндет
 • Студенттермен маңызды қолданбалы геологиялық ғылымдар туралы білім алу: инженерлік геология және гидрогеологиядан – литосфераның жоғары бөлігі құрылыстармен байланысты. Тау жыныстардың физика–механикалық және су–физикалық қасиеттерін зерттеу. Құрылыс жұмыстар кезіндегі инженерлік –геологиялық зерттеулерді оқу. Жер асты сулардың ағу заңдылықтарын, қалыптасуын, жатыс шарттарын және пайда болуын зерттеу. Жер асты сулармен куресу және зиян инженерлік –геологиялық құбылыстармен танысу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Топырақтардың физика-техникалық қасиеттерінің қалыптасуы, топырақтардың физика-техникалық қасиеттерінің көрсеткіштері, грануллометриялық құрам, топырақтардың физикалық қасиеттері, сумен әрекеттескенде топырақты және құмды топырақтардың куйі, топырақтардың инженерлік мелиорациясы, топырақтарды зерттеу зертханалық әдістері, мору факторлармен байланысты, жер бетіндегі және астындағы сулармен байланысты эолдық процесстер.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Инженерлік –геологиялық зерттеулерді өткізу білу; сынамаларды алу және топырақтарды зертханада зерттеу; инженерлік құрылыстарға әсер ететін геологиялық процесстер және олардың құрылыс орнын анықтау; инженерлік –геологиялық карталарды талаптарғ сәйкес сызу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Берілген нженерлік –геологиялық тапсырыстарды шешу ушін технологияларды, құрал жабдықтарды таңдау білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымда сапалық жұмыс істеу; өзі және жұмысшылардың жұмыс уақытын жоспарлай білу; және де моральді қалыптарды сақтай білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Қажеті мәліметті жинау және жуйелеу білу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Инженерлік геологияға кіріспе. Топырақтану және топырақ механикасының пайда болуы
 • Топырақтану
 • Тау жыныстарын көп компонентті жүйе ретінде зерттеу
 • Минералды құрамы мен органикалық заттардың топырақ қасиеттеріне әсері
 • Инженерлік геодинамика
 • Инженерлік-геологиялық (антропогендік) процестер туралы түсінік
 • Аймақ аумағының инженерлік-геологиялық жағдайын анықтайтын негізгі факторлар
 • Геологиялық және инженерлік-геологиялық процестер эндогенді процестер түсінігі. Мағматизм. Вулканизм
 • Экзогенді геологиялық процестер
 • Инженерлік-геологиялық зерттеу әдістері
 • Инженерлік-геологиялық зерттеулер әдістерін жалпы жүйелеу
 • Зерттеудің далалық және зертханалық әдістері
 • Инженерлік-геологиялық зерттеулерді жүргізудің жаңа әдістері мен тәсілдері
 • Инженерлік-геологиялық іздестірулердің түрлері мен кезеңдері. Инженерлік-геологиялық барлау. Инженерлік-геологиялық түсіру
 • Құрылыстың әртүрлі түрлеріне арналған инженерлік-геологиялық зерттеулердің ерекшеліктері
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Гидроизогипс картасын салу. Сүзгілеу ағынының бағытын анықтау
 • Сулы горизонттардың параметрлерін анықтау. Ұңғымалар мен тау-кен қазбаларына суағарларды есептеу
 • Топырақтың су қасиеттерін анықтау
 • Тау жыныстарының классификациялық көрсеткіштерін есептеу
 • Бұрғылау ұңғымасының геологиялық колонкасын құру
 • Бұрғылау ұңғымаларының деректері бойынша инженерлік-геологиялық қиманы құру
Негізгі әдебиет
 • Ананьев В.П., Передельский Л.В. Инженерная геология и гидрогеология. - М.: Высшая школа, 1980. – 271 с. Ананьев В. П., Потапов А. Д. Инженерная геология. — М.: Высшая школа, 2000. — 511 с Белый Л. Д., Попов В. В. Инженерная геология. — М.: Стройиздат, 1975. — 312 с. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования. СНиП 2.01.15.-90. – М.: Стройиздат, 1991. – 32 с.