Оценка активов и технологии управления портфелем

Сипаттама: Курс активтерді бағалаудың жалпы теориялық негіздерін және активтердің әртүрлі түрлерін бағалау ерекшеліктерін зерттеуге арналған. Онда инвестициялау теориясының барлық негізгі ұғымдары, бағалы қағаздар түрлері, бағалы қағаздар портфелін қалыптастыру және басқару тәсілдері, портфель түрлері, портфельдің кірістілігі мен тәуекелдерін есептеу әдістері қарастырылған.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • 1
Міндет
 • 1
 • 1
 • 1
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • 1
 • 1
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • 1
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • 1
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • 1
Негізгі әдебиет
 • 1 Землянский О., Бусов В., Федотова М. Оценка стоимости активов и бизнеса. Учебник. – М.: Юрайт, 2018. – 522 с.
 • 2 Пупенцова, С.В. Основы оценки активов и бизнеса: СПб : Издательство Политехнического университета, 2012. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363044
 • 3 Асаул А.Н. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Учебное пособие. - М.: Юрайт, 2018. - URL: https://biblio-online.ru/book/818E5FF3-DDCC-4ED2-A223-9F830339D611
 • 4 Управление инвестиционным портфелем : учеб. пособие [для студентов вузов] / А. А. Алиев, К. В. Сомик.. - М.: Дашков и К, 2012. -160 с.
 • 5 Инвестиционный менеджмент: Учебник / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова, Н. И. Лахметкина. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 333 с.
 • 6 Инвестиционное проектирование: Уч.пос./ А.П.Гарнов - М. : ИНФРА - М, 2014. - 254с.
 • 7 Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие / В.В. Мыльник. - М : ИНФРА-М, 2013. – 229 с.