Техника и технология очистки сточных вод

Сипаттама: Қалалық сарқынды сулардың қасиеттері мен құрамы туралы, табиғи және жасанды жасалған жағдайларда сарқынды суларды механикалық, биологиялық тазартуға арналған құрылыстар туралы білімді қалыптастырады. Канализациялық тазарту ғимараттары тұнбасын өңдейтін құрылыстармен таныстырады. Сарқынды суларды толық тазарту әдістерін және сарқынды суларды суаттарға ағызу шарттарын қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің мақсаты студенттерде лас суларды тазалау технологиясы сұрақтары бойынша дағдылар мен білімдердің қалыптасуы; суды тазалаудың қазіргі, жоғары тиімділікті тәсілдерін таңдауда дағды қалыптастыру
Міндет
  • алған білімдерін лас суларды тазалауд бойынша сұрақтарды шешуде тәжірибелік қолдану
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ҚР Конституциясының негізгі ережелерін, өміртіршілік қауіпсіздігі аймағындағы, қоршаған ортаны қорғау және тиімді табиғатты қолдануда заңнамалық және нормативті- техникалық актілерді, төтенше жағдайларда қорғау, өміртіршілік қауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететін шаралардың техника-экономикалық және экологиялық-экономикалық тиімділіктерін бағалау
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Өміртіршілік қауіпсіздігіне және қоршаған ортаны қорғауға қатысты нормативті-техникалық және нормативті-экономикалық құжаттарды жасай білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Қоршаған ортаны қорғау, табиғатты тиімді пайдалана білу және өміртіршілік қауіпсіздігімен байланысты әлеументтік-экологиялық мәселелер туралы білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өзінің өндірістік және қоғамдық қызметін кәсіби іске асыру және өміртіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, төтенше жағдайлардың алдын алу облысындағы тәсілдермен бағдарламаларды іске асыруға және жасауға қатысу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Өміртіршілік қауіпсіздігінде іәне қоршаған ортаны қорғауда қолданылатын сұлбаларды, аспаптарды және жүйелерді жобалауда және жасау тәсілдеріндегі білімдерін жетілдіру және қоршаған ортаны қорғау және өміртіршілік қауіпсіздігі мәселелерін қажетті деңгейде шұғыл шешуде алдыңғы ғылыми тәсілдерді жетілдіру.
Негізгі әдебиет
  • 1. СНиП РК 4.01-02- 2009. Водоснабжение, наружные сети и сооружения. 2 Ю. В. Воронов, Е. В. Алексеев, В. П. Саломеев, Е. А. Пугачев/ под ред. Ю. В. Воронова. Водоотведение: учебник, Инфра-М, 2011 г. 3 Е. Белоконев, Т. Попова, Г. Пурас, Водоотведение и водоснабжение. Феникс, 2012 г. 4 И.И. Павлинова, В.И. Баженов, И.Г. Губий. Водоснабжение и водоотведение. ЮРАЙТ 2013 г. 5 Ю.В. Воронов Водоотведение и очистка сточных вод, Учебник для вузов. – М.: Изд-во АСВ, 2009 г.