Инженерная и компьютерная графика

Сипаттама: Инженерлік және компьютерлік графика курсы сызба геометрия және техникалық сызба элементтерін қамтиды. Курста сызбаларды, геометриялық сызбаларды, сызба геометрия және проекциялық сызбаларды орындау туралы қажетті мәліметтер қарастырылады. Конструкторлық құжаттарды әзірлеу мен рәсімдеуге ерекше көңіл бөлінеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Инженерлік және компьютерлік графика пәнін оқытудың мақсаты тәжірибелі есептерді шешу нәтижелі болу үшін студенттердің білімі мен дағдыларын қалыптастыру, жаңа графикалық түсініктермен таныстыру (мысалы: сызық, масштаб, қаріп), сонымен қатар, ертеден белгілі графикалық түсініктермен жұмыс істеу әдістерін және жаңа көзқарас қалыптастыру (мысылы: Монж эпюрі, центрлік проекциялау, параллель проекциялау), кеңістікте елестету қорын кеңейту және оларды бір жүйеге келтіріп бекіту болып табылады.
Міндет
 • Инженерлік және компьютерлік графика пәнінің негізгі міндеттері сызба геометрия және инженерлік графика пәнінің негізгі түсініктерімен, анықтамаларымен таныстыру; КҚБЖ – нің негізгі қағидаларын үйрету, оларды тәжірибеде қолдана білуге және алған білімдерін келесі пәндерді оқу барысында (электротехника, қолданбалы механика және т.б.) курстық, дипломдық жұмыстарды және дипломдық жобаларды орындауда қолдана алуға дайындау болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Инженерлік және компьютерлік графика пәнін оқыту нәтижесінде студент білуге тиіс: - проекциялық сызба әдістерін; конструкторлық тетікбөлшектердің принциптерін, түйіндерін, механизм және машиналарды; сызбаға объектердің кеңістіктегі кескін құрылысын түсіру әдістерін, стандарттау негізін, стандарт құрлымдарын, ажырайтын және ажырамайтын біріктірулерді, нормативті - техникалық құжаттарды, оларды қолдану мен өңдеу принциптерін; - құрастыруды, бөлшектеу сызбасы мен эскизді, өндірістік және жобалық қызметтегі құрастыруды, бөлшектеуді, сызбалар мен эскиздерді, стандарттарды пайдалана біліп, техникалық өнім көрінісін және схемасын, құрылымдарды сызуды тәжірибиелі түрде меңгеруі керек.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Проекциялық сызба әдістерін; конструкторлық тетікбөлшектердің принциптерін, түйіндерін, механизм және машиналарды; сызбаға объектердің кеңістіктегі кескін құрылысын түсіру әдістерін, стандарттау негізін, стандарт құрлымдарын, ажырайтын және ажырамайтын біріктірулерді, нормативті - техникалық құжаттарды, оларды қолдану мен өңдеу принциптерін; - құрастыруды, бөлшектеу сызбасы мен эскизді, өндірістік және жобалық қызметтегі құрастыруды, бөлшектеуді, сызбалар мен эскиздерді, стандарттарды пайдалана біліп, техникалық өнім көрінісін және схемасын, құрылымдарды сызуды тәжірибиелі түрде меңгеруі керек.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • – базалық және профильді пәндерді меңгеруге, болашақта инженерлік іс-әрекетті ойдағыдай орындауға қажет білім алу мүмкіндігі; – меңгерілген білім негізінде инженерлік графика және сызба жұмыстары міндеттерін тұжырымдау; – инженерлік графикадағы іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті; – өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Құзыреттері: – базалық және профильді пәндерді меңгеруге, болашақта инженерлік іс-әрекетті ойдағыдай орындауға қажет білім алу мүмкіндігі; – меңгерілген білім негізінде инженерлік графика және сызба жұмыстары міндеттерін тұжырымдау; – инженерлік графикадағы іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті; – өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Дағдылары: - кеңістік элементтерін жазықтықта кескіндеу тәсілдері, бұл кескіндер көмегімен геометриялық сипаттағы есеп шығару жолдары, сызбаны орындау мен рәсімдеудің негізгі ережелері мен заңдылықтарын оқып – білу; - бұйым сызбасын оқу және орындау; - ұқыптылыққа, зеректікке, инженерлік тұрғыдан ойлауға және басқа қасиеттерге ие болу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Тақырып 1 AutoCAD іске қосыңыз. Жаңа сурет ашу. AutoCAD GUI. Суретті сақтау, өшіру.
 • Тақырып 2 Негізгі параметрлерді орнату. Абсолютті, салыстырмалы және полярлық координаталар. Координаттарды үйлестіру. Экранды басқару командалары. Мәзірлер мен құралдар тақталары.
 • Тақырып 3 Қабаттармен жұмыс. AutoCAD-та графикалық примитивтер және оларды құруға арналған командалар. Кесу. Көпбұрыш Көмекші құрылыс желілері.
 • Тақырып 4 Күрделі сызбаларды құру (Монж эпюрі). Тік сызық сегменттерінің суреттері. Позициялық және метрикалық есептер.
 • Тақырып 5. Жобалық құжаттама және оның дизайны, ГОСТ 2.301-68 * форматтар, 2.302-68 * таразылар, 2.303-68 * сызықтар, ГОСТ 2.304-81 * қаріптер стандарттарын зерттеу.
 • Тақырып 6 Суретті өңдеу. Заттарды беру, көшіру, көбейту, айналдыру. Масштабтау, ұқсастық.
 • Тақырып 7 Аксонометриялық проекциялар. МЕСТ 2.309-68
 • Тақырып 8 Суреттер - түрлері, МЕСТ 2.305-68 Графикалық материалдардың белгілері және сызбада оларды қолдану ережелері, МЕСТ 2.307- 68 Өлшемдер мен максималды ауытқулар қолдану.
 • 9-тақырып Изометриялық сурет салу режимі. Эллипс салу. Изометриялық режимде туралау және туралау.
 • Тақырып 10 Суреттегі кескіндерді орындау ережелері. Суреттер - бөлімдер, бөлімдер, ГОСТ 2.305-68.
 • Тақырып 11 Құрылыс жоспарын іске асырудың негізгі ережелері. Жүк көтергіш қабырғаларды салу үшін негізгі элемент ретінде көп тілді.
 • Тақырып 12 Құрылыс сызбаларында өлшемнің ерекшеліктері. Құрылыс сызбалары үшін өлшем стилін пішімдеу. Параметрлер
 • Тақырып 13 AutoCAD-та қасбетті салудың негізгі ережелері.
 • Тақырып 14 Материалдарды графикалық белгілеудің негізгі командалары ретінде толтыру және көлеңкелеу. Балапандар мен толтыру параметрлерін реттеңіз.
 • 15 тақырып Жалпы жоспарлардағы рәміздер. Күрделі нысандарды толтырыңыз.
Негізгі әдебиет
 • 1. Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю., Шандурина Г.Ф. Инженерная и компьютерная графика. – 2-е изд., перераб. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 592 с. 2. Б.В. Будасов, В.П. Каминский, «Строительное черчение», М. Стройиздат, 2000г 3. Каменских Л.В. МУ к выполнению курсовой работы по дисциплине "Компьютерная графика" , ВКГТУ, 2010 4. А.А. Чекмарев, «Начертательная геометрия и черчение», М. Владос, 1999г 5. ЕСКД «Общие правила выполнения чертежей» М. 1995г. 6. С.К. Боголюбов, А.В. Воинов, «Черчение» М.Машиностроение, 1989г 7. Короев Ю.И. Черчение для строителей: Учеб. для проф. учеб. заведений. – 6-е изд., стер. – М.: Высш.шк., Изд. центр «Академия», 2010. – 256 с.: ил.
Қосымша әдебиеттер
 • 8. Каменских Л.В Правила выполнения строительных чертежей. МП., ВКГТУ, 2010. 9. Каменских Л.В. Конспект лекций по компьютерной графике. ВКГТУ, 2010. 10. ЭУ " Компьютерная графика .AutoCAD", 2014 11. Ю.И. Кароев, «Черчение для строителей» М. Высшая школа, 1987г. 12. А.Ф. Кириллов, «Черчение и рисование» М. Высшая школа, 1987г. 13. С.А. Соловьев, Г.В. Буланже, А.К. Шульга, «Черчение и перспектива» М. Высшая школа, 1982г