Техника и технология очистки воды

Сипаттама: Табиғи суды тазарту саласындағы базалық білімдерін қалыптастырады. Жер беті және жер асты суларының құрамын, тазаланған су сапасына қойылатын талаптарды, су құбыры тазалау ғимараттарының қызметі, жұмыс істеу принципі мен шарттарын, су дайындау станцияларындағы ғимараттардың биіктік орналасуын оқытады. Курста су тазалаудың реагентті технологиялық сұлбалары, су құбырлы тазалау ғимараттарының есептеу әдістемесін қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Студенттердің табиғи суды тазалау технологиясы сұрақтары бойынша кәсіби білімдері мен дағдыларын қалыптастыру.
Міндет
  • Су құбырлы тазалауғимаратын таңдау және есептеу бойынша негізгі қағидаларын үйрену.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Су тазалау ғимараты құрамын таңдау мен есептеу кезіндегі негізгі қағидаларды білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Алған теориялық білімін практикада қолдана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Суды дайындау саласында өз бетімен инженерлік шешімдер қабылдай алу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Су тазалау ғимаратын есептеу барысында нормативті техникалық әдебиеттерді пайдалана алуға дағдылану
Негізгі әдебиет
  • 1. СНиП РК 4.01.02-2009. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - Астана, 2009. 2. Журба М.Г., Соколов Л.И, Говорова Ж.М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: Учеб.пособие. - М.: АСВ, 2003. 3. Бахтина И.А. Проектирование и расчет очистных сооружений водопровода: учеб. пособие/И.А. Бахтина: Алт.гос.техн. ун-т им. И.И Ползунова.- Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007