Экономическая теория

Сипаттама: Экономикалық теория тұтас ғылым кешенінің әдіснамалық негізі болып табылады: салалық (өнеркәсіп, сауда, құрылыс және т.б. экономикасы); функционалдық (қаржы, кредит, маркетинг, менеджмент және т. б.); салааралық және т. б. Құрылымдық экономикалық теория экономика қызметінің іргелі мәселелерін, қоғамның әлеуметтік экономикалық дамуының эволюциясын, ұлттық экономика деңгейінде ұдайы өндіріс заңдылықтарын қамтиды.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Экономикалық жүйенің даму заңдылықтарын қарастыру. Экономикалық категориялармен заңдарды оқып үйрену. Нарықтық қатынастардың заңдылықтарын танып білу.
Міндет
 • Экономиканың не екенін ұғып білу. Негізгі экономикалық категориялар мен түсініктерді үйрену. Болашақ мамандықтардың экономикалық сауаттылығын арттыру және олардың болашақта шаруашылық басқарудағы білімін көтеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Негізгі Экономикалық категориялар мен заңдарды біледі. Экономикалық ілімнің үлгілерін біліп түсінеді. Мемлекеттің экономикалық саясатын түсінеді.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Өзінің еңбек жасау процестерінде экономикалық ұғымдар мен заңдарды пайдаланады. Экономикалық әдістерді қолданады.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Экономикалық терминдерді дұрыс орнымен пайдалану және өзінің көзқарасын дұрыс жеткізу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымда бір-бірімен қатынас жолын дұрыс жүргізу ерекшелігі және өз ортасында жақсы тіл табысу мүмкіндігі.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Өзінің көзқарасын дәлелдеу, өздігінен экономикалық ақпараттарды дұрыс пайдалану.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Экономикалық теорияны зерттеу пәні мен әдістері
 • Қоғамдық өндіріс негіздері. Экономикалық жүйелер
 • Қоғамдық шаруашылық нысандары
 • Меншік қатынастары және олардың экономикадағы рөлі
 • Нарық экономикалық қатынастар жүйесі ретінде
 • Капитал: мәні мен формалары. Кәсіпкерлік
 • Еңбек және капитал нарығы. Факторлық кірістерді қалыптастыру
 • Жер ренті және кәсіпкердің табысы
 • Ұлттық экономика жүйе ретінде
 • Экономика дамуының циклділігі
 • Жұмыссыздық және оның түрлері
 • Инфляция және оның түрлері
 • Ақша-кредит және қаржы жүйелері
 • Экономикалық өсу
 • Әлемдік экономика
Негізгі әдебиет
 • Основная литература: 1 Абишев А. Экономикалық теория: Оқулық// Алматы: Экономика. 2016 ж 2 Курс экономической теории: учебник 6-ое издание. Под общ. ред. проф. М.Н. Чепурина и проф. Е.А. Киселевой. - Киров: "АСА", 2016. 3 Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика: Учебное пособие, 2015. 4 Политическая экономия: Учебно-методическое пособие для преподавателей. Под ред. Сидоровича А.В. М.: Изд-во МГУ, 2013. 5 Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов /Под ред. Г.П. Журавлевой и Н.Н. Мильчаковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2014. 6 Экономическая теория: Учебник//Под общей ред. Абишева А.А., проф. Колесова Н.Д,, Алматы: Экономика. 2015г. 7 Экономическая теория: Практикум// Н.И. Базылев, М.н, Базылева, А.В. Бондарь и др. Под ред. Н.И.Базылева, Л. Воробьевой. 2-издание; _Мн.: БГЭУ, 2015. 8 Экономическ1. Басовская Е.Н., Экономическая теория. Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2017г, 375с. 9 Баликоев В.З., Общая экономическая теория. Учебник. - М.: : ИНФРА-М, 2017г, 528с. Дополнительная литература 1 Гайсин Р.С., Экономическая теория. Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2017г, 330с. 2 Гукасьян, Г.М. Экономическая теория: Учебник и практикум / Г.М. Гукасьян, Г.А. Маховикова, В.В. Амосова. - М.: Юрайт, 2013. - 573 c. 3 Даниленко, Л.Н. Экономическая теория: курс лекций по микро- и макроэкономике: Учебное пособие / Л.Н. Даниленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 576 c. 4 Журавлева, Г.П. Экономическая теория: Учебное пособие. - М.:ИНФРА-М, 2017. - 207 c.12. Кочетков, А.А. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / А.А. Кочетков. - М.: Дашков и К, 2016. - 696 c 5 Кочетков, А.А. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / А.А. Кочетков. - М.: Дашков и К, 2014. - 696 c. 6 Ларионов, И.К. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / И.К. Ларионов. - М.: Дашков и К, 2015. - 408 c. 7 Ларионов, И.К. Экономическая теория. Экономические системы: формирование и развитие: Учебник / И.К. Ларионов, С.Н. Сильвестров. - М.: Дашков и К, 2015. - 876 c.